Rättssamhället har inte kollapsat där man tillåter anonyma vittnen

Utvecklar förslaget om anonyma vittnen på Dagens juridik.

Det kan finnas olika skäl till att ett vitten vill vara anonymt. Det kan också vara en polis som arbetar under-cover. Det kan vara någon som känner den misstänkte men som inte vill att den misstänkte ska veta vad denne sagt till polis/domstol. Det är framförallt inom den grova organiserade brottsligheten, ungdomskriminaliteten och inom relationsvåld (grannar) som det kan vara aktuellt med anonyma vittnen.

Att tillåta anonyma vittnen är inte en lösning på det övergripande problemet med att människor är rädda för att vittna men kan vara ett sätt att göra så att några rättegångar som annars inte hade blivit av nu kan bli det.

Anonyma vittnesmål skulle avläggas under sekretessbelagd identitet. Vittnet skulle därmed inte vara anonymt för domstolen utan endast för den eller de som har begått den brottsliga gärningen. Det kan exempelvis vara aktuellt i fall där det handlar om kriminella gäng och där grova våldsbrott förblir ostraffade trots att det finns mycket starka misstankar om vem som är skyldig.

Anonyma vittnen i någon form finns i flera länder – bland annat Norge, Danmark och Nederländerna.

I Nederländerna kan ett vittne vara anonymt under förhören. Beslutet om att ett vittne ska få vara anonymt kan överklagas till allmän domstol. Ett vittne kan vara anonymt om vittnet upplever sig hotat eller om någon annan person upplever sig hotad av vad vittnet kommer att berätta.

I Norge får anonyma vittnen användas om vittnets eller närståendes liv, hälsa eller frihet hotas. Anonyma vittnen får endast användas om det inte medför väsentliga olägenheter för försvaret. I Danmark får anonyma vittnen användas om anonymiseringen kan antas vara utan betydelse för den tilltalades försvar.

Det är dock viktigt att betona att användningen av anonyma vittnen ska vara en exceptionell åtgärd och prövas mycket noggrant. Enligt Europadomstolen kan anonyma vittnen vara förenliga med de mänskliga rättigheterna och man har utvecklat en praxis för detta.

Enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna ska den som åtalas ha rätt att förhöra ett vittne som åberopas emot honom. Europadomstolen anser därför att det är viktigt att försvaret ska få kunna ställa frågor till vittnet. Europadomstolen har accepterat att utskrifter från ett vittnesförhör med ett anonymt vittne läses upp i rätten, om den åtalades advokat varit med vid förhöret, eller om förhöret inte utgör den enda bevisningen i målet.

Europadomstolen menar att anonyma vittnen kan tillåtas om det finns starka skäl till att vittnet behöver vara anonymt, om försvarets rättigheter har blivit väl tillgodosedda och om det finns annan bevisning i målet.

Läs hela artikeln här.

Var social, dela med dig!