Unga lagöverträdare

Mycket möten de senaste veckorna, insynsråd, vapenexportkontrollrådet, lunchseminarium om situationen i Ryssland, utskottsmöte, politikutveckling, gruppmöte, lagkommitté och sedan några telefonmöten. Likaså har jag gjort radio, för er som missade Lantzkampen i fredags kan ni lyssna när Hans Linde och jag tog hem segern!

Debatten om unga lagöverträdare är alltid aktuell och för några veckor sedan hade justitieutskottet besök av Barnombudsmannen som släppt en rapport om barn som sitter i häktet. Jag har uttalat mig att jag tycker vi ska lyssna på de rekommendationer som BO ger och det är väsentligt att barn som förhörs alltid har en försvarare vid sin sida, något som BO sa inte alltid är fallet. På det uttalanden har Advokatssamfundets Anne Ramberg reagerat. Nedan från debatten om unga lagöverträdare för några veckor sedan. Mycket har hänt men det gäller också att följa upp förändringarna och alltid se till barnens bästa och hjälpa dessa unga bryta sin brottsliga bana.

Herr/fru talman

Det brottsförebyggande arbetet är otroligt viktigt och bör alltid prioriteras. Det kan inte ses som isolerade företeelser utan allt hänger ihop. Vikten av trygghet. Det måste finnas stöd i familjen, skolan, civila samhället, arbets- och bostadsmarknaden osv.

Unga måste ha en framtidstro och inte se brottet som en väg till ett bra och lyckat liv. Därför måste vi markera när den unga är på fel väg men samtidigt arbeta för ett bra samhälle där unga är trygga och inte lockas av kriminalitet. För att tidigt upptäcka när en unga kan vara på väg åt fel håll måste olika delar av samhället samarbeta. När ett ärende kommer till polisen har det ju ofta gått långt. Få uppgifter är mer angelägna än att förebygga brott och minimera återfall i brott bland unga.

Alliansen har varit tydlig med att vi behöver tidigare och tydliga insatser. Det har inte handlat om skärpta straff utan om att se till att föräldrar får ökat ansvar för de skador som deras barn orsakar – genom att förtydliga föräldrarnas skadeståndsansvar. För att förtydliga föräldrarollen vill vi att föräldrar till unga ska vara med vid polisförhör där deras ungdomar deltar. BRÅ har fått i uppdrag i regleringsbrevet för 2013 att kartlägga i vilken utsträckning vårdnadshavare närvarar vid rättsväsendets åtgärder mot deras misstänkta barn. Det handlar bl a om deras närvaro vid polisförhör och domstolsförhandlingar. I uppdraget ingår också att belysa vilken betydelse vårdnadshavarens närvaro kan ha för rättsprocessen och för de unga.

Alliansen har sett till att skapa sociala insatsgrupper för att mycket snabbt kunna gripa in i unga människors liv när det håller på att gå åt fel håll. Vi har brutit ned sekretesshinder för att göra det möjligare att agera snabbt för att hjälpa unga. Detta ska kunna användas vid fall där det på grund av särskilda omständigheter finns en risk att den unge ägnar sig åt brottslig verksamhet. Vi har gjort ett förtydligande som ger polisen möjlighet att omhänderta ungdomar som befinner sig i uppenbart skadliga miljöer Pilotverksamheten med sociala insatsgrupper. Dessa har visat bra resultat och ett sätt som vi måste arbeta vidare med!

Vi har förbättrat och fokuserat förutsättningarna för kommunerna att ta ansvar för utslussningen, för det fall att ungdomar har varit inlåsta på statlig institution. Det sker en bättre utslussning. Vi har sett till att polisen ska utreda alla allvarliga brott av ungdomar, även under 15 år, för att ingen ska kunna hamna emellan och glömmas bort, utan tanken är att det första brottet ska vara det sista brottet. Dessa tidiga och tydliga insatser har lett till att vi i dag kanske ser en fallande ungdomskriminalitet, åtminstone enligt Brå. Det välkomnar vi, och jag tar det som en intäkt för att tidiga och tydliga insatser är viktigt. 

I polisens planeringsförutsättningar för 2103-2015 anges att ungdomars brottslighet ska vara i fokus. Polisen ska utreda ungdomsbrott snabbare och tillsammans med andra samhällsaktörer identifiera ungdomar som riskerar att hamna i en kriminell bana och göra insatser för dem.                    

Det är viktigt att återkopplingen mellan brott och straff ligger nära i tiden. Ju längre tid som går mellan brott och straff desto sämre blir straffets normativa effekt.

Regeringen gett tydliga uppdrag till berörda myndigheter att verkligen prioritera fall där unga har begått brott eller utsatts för brott.

Regeringen ställer sedan 2011 krav i regleringsbreven på Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen att redovisa i vilken utsträckning de lagstadgade fristerna om senast sex veckor från dagen för delgivning av brottsmisstanke hålls. Likaså ska de redovisa vad de har gjort för att korta genomströmningstiderna.

Det måste gå snabbare att hantera brott där unga begått brotten eller blivit utsatta. Rapport från BRÅ mars 2012 visar att trots skyndsamhetskrav är den totala handläggningstiden från brottsanmälan till avslut längre vid misstankar mot unga när det gäller brotten våldtäkt, rån och utpressning än när misstankarna riktas mot unga.  Det har tagits steg efter Riksrevisionens rekommendation och tillkännagivandet i utskottet men arbetet måste fortsätta för vi kan inte acceptera att tiden fortfarande inte hålls.

Utöver detta har

*polisen har inrättat en nationell samordningsgrupp för ungdomsfrågor

* Antalet åklagare som enbart arbetar med ungdomsärenden har ökat

* Åtgärder har även vidtagits för att öka samarbetet mellan åklagarmyndigheten, domstolarna, polisen och socialtjänsten.

* Sedan 1 mars förra året kan polismyndigheternas själva leda förundersökningar mot unga lagöverträdare i fler fall än tidigare. Detta har också lett t kortare handläggningstider.

* Handläggningstiderna har minskat under en rad år. Bättre siffror från 2011 än 2010 och regeringen kommer att fortsätta följa myndigheternas arbete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

* En utredare arbetar sedan 22 oktober 2012 med att ta ställning till hur de tidsfrister som gäller förundersökningar när barn under 18 år är inblandade som misstänkta eller målsägande ska vara utformade.  Utredanden ska bl a överväga om det ska införas ett skyndsamhetskrav i domstol i vissa brottmål där målsäganden är under 18 år. Uppdraget ska redovisas senaste 31 maj 2013.

* Till polismyndigheterna riktas bl a kravet att ärenden där ungdomar är gärningspersoner ska prioriteras.

* Även domstolsverket ska särskilt redovisa handläggningstider där personer under 21 år står åtalade.

* BRÅ har fått i uppdrag att fortsätta att titta på tiderna

Var social, dela med dig!
, ,