Viktigt följa upp de lagar vi stiftar

Blev intervjuad av Kalla fakta om vi bör ändra dagens lagstiftning. Det tycker jag inte men vi bör se att de straff skärpningar vi gjort också speglas i kommande domar. Program visar vi behöver markera det är fel att köpa en annan människa. Jag blev förvånad att de var så många unga köpare. #kallafakta skrivit en hel del om sexköpslagen, bra med straff skärpningarna som gjordes. Handlar om att markera. Bra ledare om detta i DN för några veckor sedan. TV4 nyheterna där jag var med igår om att vi måste följa utveckligen av sexköpslagen. Se här.

2011 skärpte vi straffen för köp av sexuella tjänster. Ändringarna som trädde i kraft den 1 juli innebär att maxstraffet höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Allvarliga brott som detta måste ge kännbara straff.

Det är nu över tolv år sedan Sverige införde lagen om förbud mot köp av sexuell tjänst, som vi ofta talar om som sexköpslagen. Tanken med lagen var att ge verktyg för att på olika sätt bekämpa prostitution och tydligt ta parti för den svagare parten. Lagen debatterades flitigt både före och efter att den infördes. Efter att lagen har funnits en tid fanns det naturligtvis behov av en rejäl utvärdering, något som också genomfördes och presenterades förra året. Utvärderingen visar i korthet att polis och åklagare i huvudsak är nöjda med tillämpningen. Det visar sig dock att sedan 2001 har påföljden i 85 procent av fallen blivit 50 dagsböter. Bara i ett fåtal fall har försvårande omständigheter lyfts fram och gett en annan påföljd än just böter. Utvärderingen visar att det finns fall där omständigheterna rimligen borde ha påverkat straffet.

Det är viktigt att allvarliga brott bedöms strängare än mindre allvarliga och att lika allvarliga brott bedöms lika strängt. Därför är det viktigt att omständigheterna vid brottet köp av sexuell tjänst spelar roll. Som exempel kan det handla om att den som utför en sexuell tjänst är i en speciell utsatt situation som exempelvis beroendeställning eller att personen är offer för människohandel. Det finns ett samband mellan grov organiserad brottslighet som riktar in sig på människohandel och prostitution. Om efterfrågan på att köpa sexuella tjänster minskar, så minskar även människohandeln.

I många fall finns det enligt skäl att se allvarligare på brottet än vad de hittills gjort under den tid som vi haft lagstiftningen på plats. Straffvärdet ligger många gånger över böter. I en del fall kan det närma sig straffmaximum eller rent av vara högre än detta. Det kan handla om situationer när brottet har tydliga likheter med brottet sexuellt tvång, där man befinner sig i ett sådant underläge att man, även om inga direkta hot uttalas, upplever att det är närmast omöjligt att vägra sex.

Det är mot bakgrund av detta och behovet av att kunna göra en mer nyanserad bedömning av straffvärdet vid allvarliga brott som Alliansen skärpte maxstraffet för köp av sexuell tjänst från sex månaders fängelse till ett års fängelse.

Var social, dela med dig!