Äntligen tvångsäktenskap

Dagen efter valet var det tre debatter i kammaren en av dem, viktig lagstiftning där vi stärkte skyddet mot barn- och tvångsäktenskap.

Alliansregeringen föreslår ett nytt brott: äktenskapstvång. Bestämmelsen ska omfatta den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå ett äktenskap som är giltigt i den stat där det ingås, i den stat enligt vars lag det ingås eller i en stat i vilken minst en av makarna är medborgare eller har hemvist. Även försök och förberedelse till äktenskapstvång ska vara straffbart. Regeringen föreslår att äktenskapstvång och försök till detta brott ska undantas från kravet på dubbel straffbarhet. Svensk domstol ska inte vara förhindrad att döma till påföljd som är strängare än vad som är föreskrivet enligt lagen på gärningsorten.
Alliansregeringen föreslår att ytterligare en straffbestämmelse införs i 4 kap. brottsbalken, vilseledande till tvångsäktenskapsresa.

Ofta har skolorna inte tillräckliga kunskaper eller resurser för att upptäcka och förhindra våldet. Många ser frågan som ett familjeproblem vilket gör det ännu svårare för flickan att söka hjälp. Vanligast är att skolan eller socialtjänsten vill reda ut problemen inom
familjen. Iblandningen av familjen kan dock innebära en livshotande fara för flickan/kvinnan.
Detta kan bli startskottet till förföljelse, hot och i värsta fall mord. Den hedersrelaterade brottsligheten rymmer ett stort mörkertal av offer delvis p.g.a. svårigheten att upptäcka och utreda denna brottslighet och delvis eftersom det saknas tillräckliga kunskaper hos myndigheter.
Vidare är samordningen mellan myndigheter många gånger bristfällig, vilket drabbar den som söker skydd och hjälp. Varje år rapporteras ett flertal misstankar om hedersmord till polisen
och varje vecka får BRIS ett tiotal samtal från unga flickor som känner sig hotade av sin familj och som är rädda att bli skickade till sitt hemland där de riskerar att utsättas för könsstympning eller under tvång bli bortgifta. Jag hoppas dessa nya brott visar att vi tar detta på allvar och ser också fram emot den utredning som Carin Götblad jobbar med. Vi måste ge alla dessa utsatta kvinnor stöd.

Mitt anförande:

Herr talman! Morden på Pela och Fadime innebar ett uppvaknande för ett förtryck som då var någonting som vi i Sverige hade liten eller ingen kunskap alls om. Det hedersrelaterade våldet, där kvinnor som inte underordnar sig vissa bestämmelser bestraffas, är en av de mest extrema former av kvinnoförtryck som finns. På senare år har debatten om hedersrelaterat våld uppmärksammats i medierna och i den dagliga debatten. Men vi får inte blunda för att flickor i Sverige utsätts för detta avskyvärda övergrepp än i dag.

Jag ska berätta lite grann om vad som inkluderas i begreppet hedersvåld. Tre områden brukar uppmärksammas, nämligen våld och trakasserier, könsstympning och arrangerade äktenskap. Vad avser arrangerade äktenskap kan det i vissa fall handla om att underåriga flickor gifts bort utan vare sig samtycke eller möjlighet att förhindra äktenskap.

Det finns inget förmildrande och definitivt inget hedervärt i hedersrelaterat våld. Det är ett förtryck som diskuteras även i andra länder. Vi kristdemokrater har länge velat kriminalisera barn- och tvångsäktenskap. Därför är jag glad över att vi nu fattar beslut om detta nya brott – äktenskapstvång.

Jag var för några veckor sedan på Fotografiska museets utställning, Too young to wed. Man blir verkligen så bedrövad över hur det ser ut i vår omvärld. Här talar vi kanske ibland om flickor som går i gymnasiet. I övriga världen handlar det om flickor som inte ens har fyllt tio år. Det är avskyvärt, och jag vill verkligen att Sverige ska vara ett föregångsland. Vi måste markera mot detta.

Många talare har varit inne på väldigt bra punkter. Även jag vill lyfta fram det som sades av Socialdemokraternas representant, nämligen vikten av en ökad kunskap. Nu när sommarlovet närmar sig har många skolor inte tillräckliga kunskaper eller resurser. Det är någonting som vi politiker ska ta allvarligt på. Skolorna har en nyckelroll i att förhindra detta våld.

Fortfarande finns det vissa socialtjänster och skolor som ser detta som ett familjeproblem. Om man tror att det bästa är att man samlar familjen för att diskutera detta har man definitivt inte förstått problematiken. Någonting som jag gärna vill att vi lyfter fram är att det i dag tyvärr saknas kunskap hos myndigheter. Jag hoppas därför att denna lagstiftning ska ligga till grund för en vidare samordning mellan myndigheter, vilken många gånger är bristfällig, och att vi alltid sätter dessa oftast unga kvinnor i centrum och ger dem det stöd som de behöver.

Inte heller jag tänker förlänga debatten utan bara säga att jag tycker att det är många bra saker som har lyfts fram i dag. Sedan finns det också vissa förslag som är helt idiotiska, rent ut sagt, som har lyfts fram. Men då Sverigedemokraterna inte här får vi ta debatten om deras förslag någon annan gång.
(Applåder)

Var social, dela med dig!
,