Skärpningar i vapenlagstiftningen

Under min föräldraledighet fick jag många mail från jägare och skyttar, de var väldigt oroliga för den lagstiftning vi skulle ta. För Kristdemokraterna var det viktigt att det skedde en markering mot illegala vapen men samtidigt att detta gjordes i nära dialog med jakt- och skytteföreningar och jägare så att vi hamnar rätt och inte på något sätt trampar in på de legala användningsområdena som självklart ska värnas.

Mitt anförande

Herr/fru talman

Vi vill att alla ska känna sig trygga i vårt samhälle. Vi vill alla minska brotten och antalet brottsoffer. Hur detta görs på bästa sätt verkar dock olika partier och politiker ha olika syn på. De senaste åren har vapenfrågor varit föremål för en intensiv diskussion. Under mandatperioden har vi haft debatter om bland annat den grova organiserade brottsligheten och skärpa straff för vapenbrott lyftes upp som en viktig markering.

Jag tycker att det har presenterats bra av flera partiföreträdare i denna debatt att det är viktigt att vi har fokus på illegala vapen och att det är viktigt att det förs en nära dialog med jakt- och skytteföreningar och jägare så att vi hamnar rätt och inte på något sätt trampar in på de legala användningsområdena som självklart ska värnas.

Att minska tillgången till illegala vapen är en förutsättning för att pressa tillbaka den grova brottsligheten. Under de senaste åren har skjutvapen utan licens varit inblandade i ett antal allvarliga händelser. Om det finns tillgång till vapen kan också konsekvenserna av en specifik situation, exempelvis ett bråk, bli allvarligare än vad de annars skulle ha blivit.
De legala användningsområdena för vapen, såsom jakt eller sportskytte, ska självklart värnas. Men varje illegalt vapen vi kan få bort är ett vapen mindre som kan skada eller döda.
Alliansen har tagit flera steg för att markera mot illegala vapen: motverka förekomsten genom skärpta regler för vapenhandel, genom att markera hur allvarligt det är att bära ett vapen på allmän plats. Vi har sett till att det blir straffbart att utan tillstånd förvara vapen åt någon annan samt att de som är sjuka inte får ha vapen genom att läkarna får en tydlig anmälningsplikt. Det gjordes ändringar som tydliggjorde när vapenbrott ska bedömas som grova.

Det är viktigt att dialog förs med

Men detta var bara början på den satsning som nu görs i kampen mot illegala vapen. Det krävs väldigt många olika insatser på det här området. Det blir ett krav på anmälningsplikt till Tullverket när vapen och ammunition förs mellan EU-länder, polisen blir skyldiga att omhänderta även tillståndsbevis när de tar ett vapen. Och idag debatterar vi också de förslaget som vi i Alliansen lagt fram om ytterligare skärpningar av grovt vapenbrott.

Vi har även haft en vapenamnesti. Ju färre vapen som ligger på vindar och i källare desto mindre risk att skjutvapen kommer i fel händer. Det är en stor vinst för samhället att få bort vapen som finns i omlopp och som andra kan komma över. Vartenda vapen som vi kan få bort från gatorna är ett vapen mindre som kan skada, eller döda, en annan människa.

Inget av detta är ensamt lösningen på problemen med illegala vapen utan en liten del i en större helhet.

Tullen
I och för sig anges inte vapen specifikt i Tullverkets regleringsbrev, men Tullverket har i uppdrag att kontrollera och beslagta illegala vapen vid den svenska gränsen. I regleringsbrevet står bland annat att kontroller av in- och utförselrestriktioner särskilt ska inriktas på hot mot hälsa, miljö och säkerhet. I det ligger förstås även kontroll av illegal införsel av vapen.

Införelse av vapen
Det stora problemet har visat sig vara att man har en ganska dålig bild av vilka vägar vapen kommer in och vilka metoder som används för den mängd vapen som strömmar in i landet. Det är skälet till att ett av uppdragen till Rikspolisstyrelsen och tullen är att kartlägga det. Vi har mycket bättre kontroll och kunskap om vägarna när det gäller till exempel narkotika än när det gäller vapen. Om man vill ingripa måste man veta var och mot vad man ska ingripa.

Vi har emellertid varit noga med att fatta beslut om att Tullverket tillsammans med polisen ska göra fler operativa insatser, vilket de också gör. Det ligger i uppdraget att kartlägga införselvägar och utveckla metodik. Man kan förstås säga att det borde ha skett tidigare, men nu pågår utbildning av vapenhundar för Tullverket. Man håller på att ”omskola” ett gäng narkotikahundar för att de även ska kunna söka vapen. Tidigare har tullen vid vissa insatser lånat just vapenhundar av polisen, och det är uppenbart att man behöver dessa.

Bifall till regeringens lagförslag och avslag av samtliga motionsyrkanden.

Var social, dela med dig!