Almedalen dag två – bra samtal

tisdag

Väldigt nöjd med Hägglunds tal, tyckte han fångade käslan som finns hos så många i samhället.
Dag 2 i Almedalen var full med möten, mingel och debatter. Debatterade näthat med bland annat Isabella Löwengrip – Blondibella hos Expressen, talade brottsofferfrågor hos BOJ och spelade in podden Synfält Framåt! Väldigt bra samtal! Lägger upp på bloggen när den publiceras på DN framöver.

Gick också i mångfaldsparaden med bland annat vår partisekreterare Acko Ankarberg.

Se debatten om näthat om näthat här. Blogg som skriver om vår debatt.

Det är viktigt att ta krafttag mot kränkningar på nätet – uppenbart vi idag inte kommer åt detta på det sättet som vi skulle behöva. Alla förslag är välkomna, vi behöver verkligen titta mer på trygghet på nätet.

Det blev en bra utfrågning hos Brottsofferjourerna, BOJ. Jag presenterade bland annat 10 förslag som Kristdemokraterna tidigare tagit fram när jag jobbade med politikutveckling.
Jag föreslår nu ett antal åtgärder för att förbättra situationen för brottsoffer.

– Automatisk utbetalning av skadestånd.
En brottsutsatt bör få skadestånd av den som har begått brottet. Det är dock inte rimligt som idag att den brottsutsatte i vissa olyckliga fall ska behöva ägna både tid och ikraft åt att få sin självklara rätt. Staten borde istället betala ut skadeståndet och sedan i sin tur kräva in pengarna.

– Straff ska i högra grad grunda sig på den brottsliga handlingen
Sett ur brottsoffrets perspektiv är straffet i viss mån ett mått på hur allvarligt samhället ser på kränkningen. Hänsyn ska tas till brottslingens ålder, tidigare brottshistoria och andra faktorer, men straffen bör i högre utsträckning än idag grunda sig på den brottsliga handlingens.

– Höj avgiften till brottsofferfonden
Brottsofferfonden ger ekonomiskt stöd till brottsofferprojekt och forskning. Brottsofferfonden byggs huvudsakligen upp av en särskild avgift som dömda betalar om. Avgiften har varit densamma under många år och Kristdemokraterna vill den minst fördubblas till 1000 kronor.

– Ställ större krav på kommuner att erbjuda medling
Medling innebär att en gärningsman och en målsägande möts inför en medlare för att tala om brottet och följderna av detta. Kommunerna borde vara skyldiga att erbjuda medling oavsett de inblandades ålder.

– Information om möjligheten att överpröva nedlagd förundersökning
Idag underrättas brottsoffret när en förundersökning lagts ner. Det finns en möjlighet att begära en omprövning/överprövning av beslutet men det är ovanligt att det sker. På beskedet bör det finnas information om denna möjlighet.

– Ring upp alla brottsutsatta tre månader efter brottet.
Den som polisanmält ett brott erbjuds, om det fungerar bra, kontakt med en brottsofferstödjare. Det är inte säkert att det är direkt efter brottet som den drabbade känner att hon eller han behöver stöd. Därför bör den som polisanmält ringas upp efter tre månader.

– Varje polisstation ska ha en brottsofferstödjande person
För att den som anmäler ett brott tidigt ska få bra hjälp, föreslås att en stödjande person placeras på polisstationen.
– Öka statens finansering av vittnesstödet
Stödet till brottsoffer och vittnen i rättegångar är idag underfinansierat. Det vore rimligt att staten gick in och finansierade en del.

– Stödcentrum för unga brottsoffer
Stödcentrum bör byggas ut så att de finns i hela landet. Den unge brottsutsatte får en stödperson som är jurist och kan förklara hur rättsväsendet fungerar och varför exempelvis åklagare och domstolar agerar som de gör.

– Långsiktigt stöd till lokala organisationer
Till stor del har det statliga stödet till den ideella sektorns arbete med brottsoffer utgjorts av projektbaserade pengar som utbetalats under en begränsad tidsperiod. För att skapa kontinuitet och långsiktighet föreslår jag att statens bidrag till föreningar ska fördelas direkt till de lokala verksamheterna av Brottsoffermyndigheten.

Var social, dela med dig!