I ett samhälle i förändring har polisen en avgörande roll

image

Jag har tidigare skrivit om att jag skrev längre text om framtidens polis, nu är antologin ute och texten finns även publicerade på blogg om framtidens polis.
Lansering av antologin sker i Almedalen med debatter på olika teman ordnade av Polisförbundet.

När jag fick frågan om att skriva i denna antologi tackade jag ja direkt. Anledningen var enkel, jag har under de senaste åren både följt och varit delaktig i debatten om polisen, en debatt bestående av mycket kritik, sällan konstruktiv sådan. En debatt som periodvis svartmålat polisen. En debatt där vissa såväl inom polisen som många politiker har en övertro på vad en omorganisering kan göra. En debatt om men sällan med polisen.

Debatten handlar om alltifrån polisens organisation till arbetet mot vissa typer av brott. Hur ska polisen organiseras för att kunna arbeta så effektivt som möjligt? Vilka verktyg behövs? Hur kan ledarskapet förbättras? Hur kan vi få en polis som är mer närvarande? Det finns områden som polisen behöver utveckla och förbättra för att möta en omvärld i förändring.

Polisen är en viktig del i vårt rättssamhälle. Deras vardag är tuff och de får uppleva mycket under ett arbetspass som många av oss aldrig skulle vilja möta eller får möta.

För några år sen följde jag, som ny ledamot i justitieutskottet, med polisen ut en natt och fick själv uppleva mötena och bemötandet. En natt av förberedelser, en natt där vi mötte människors glädje och sorg och allt som hör därtill. Innan dess hade jag ofta undrat om polisen inte hade något bättre för sig än att stå och prata med fulla ungdomar och berätta var tunnelbanan låg. Efter den natten stod det klart, samtalen var brottsförebyggande. Efter den natten såg jag annorlunda på polisens roll och vad som är och bör vara prioriterade arbetsuppgifter. Det övergripande målet måste vara att bättre förebygga kriminellt beteende samt att klara upp fler brott.

Det finns områden som polisen behöver utveckla och förbättra för att möta en omvärld i förändring. De stora utmaningar som polisen står inför är den gränsöverskridande brottsligheten, terrorism, ekonomisk brottslighet, mc-relaterad brottslighet och ungdomsbrottslighet, för att nämna några. Detta är dock inte utmaningar enbart för polisen, det är samhällsutmaningar. När kriminaliteten förändras och använder sig av nya metoder måste polisen hänga med i utvecklingen. Den tekniska utvecklingen har inneburit positiva förändringar. Internet underlättar våra liv, men parallellt med de många nya möjligheterna har digitaliseringen också lett till ny brottslighet – den nätrelaterade – såväl brott i form av hot och hat som bedrägeribrott och annan ekonomisk brottslighet. Det är positivt att det talas om att polisen behöver en teknisk revolution. Avrapportering och tekniska hjälpmedel är en del, men närvaro och kompetens är nyckel för att möta kriminalitet.

Vi politiker kan frestas att gå in i detalj och avgöra hur resursfördelningen ska se ut. Vi måste självklart ta ansvar för de stora dragen men framförallt se till att polisen har effektiva instrument för att kunna exempelvis prioritera vilket alltid måste ha en koppling till händelser och situationer som sker och som vi inte alltid kan planera för. Politiken ger förutsättningarna.

Förtroende – för vissa jobb viktigare än andra. Ett ord som används i debatten men är något så mycket mer än ett ord. För skulle förtroendet för polisen svikta, börjar medborgarna tvivla på om polisen kan hjälpa, den dag man blir utsatt för brott. Då förlorar vi något som är mycket centralt för varje gott samhälle: känslan av trygghet. Det är polisen som upprätthåller den ordning som är helt avgörande för vår frihet.

Polisen har i dag högt förtroende hos de allra flesta, men jag känner ändå en oro över synen på polisen som finns hos vissa, främst vissa unga. De ser polisen som en fiende. Här måste hela samhället och polisen jobba med tillitsfrågor, så att dessa känner att de får förtroende. Förtroendet för polisen är viktig för att få människor att känna trygghet och vilja att medverka till att brott anmäls och klaras upp.

De senaste åren har vi i Sverige sett hur nya typer av kriminella gäng vuxit fram. Begreppet gatugäng används ofta för att beteckna denna typ av gäng, ett löst sammansatt nätverk som uppstår i områden med stora sociala problem. Gatugängen inriktar sin rekrytering mot ungdomar och barn. Att förebygga brott och att ungdomar hamnar i brottsliga aktiviteter och att tidigt reagera mot, och bryta kriminellt beteende är av största vikt. Det gäller att strypa inflödet till kriminella gäng, bryta den kriminella banan tidigt, bekämpa brottsligheten samt ge stöd till brottsoffer och vittnen.

De kriminella gängen växer när samhällsgemenskapen krackelerar. Då får den organiserade brottsligheten det utrymme och den näring den behöver för sin existens.

Brottsligheten måste mötas på två fronter. Det viktigaste är det förebyggande och långsiktiga arbetet, där vi kristdemokrater ständigt lyfter fram familjens, förskolans och skolans roll som samhällets viktigaste brottsförebyggande resurser.

Det civila samhällets viktiga roll förtjänar också att nämnas. Ju sämre vi lyckas med att förmedla normer och etik till våra barn och unga, desto fler poliser, åklagare, domare och fängelseplatser kommer vi att behöva.

Men det är förstås en utopi att vi skulle klara oss helt utan dessa instanser. Därför behövs den andra fronten – ett stabilt och robust rättsväsende – som kan möta brottsligheten med snabba reaktioner och en rättskedja som fungerar hela vägen. I båda dessa har polisen en självklar, central och mycket viktig roll.

Polisen är den del av rättssamhället som är allra närmast medborgarna. Polisen jobbar och ska jobba brottsförebyggande. Det förebyggande arbetet kan förbättras genom att öka polisens samverkan med socialtjänst, skola och andra goda krafter. Den absolut viktigaste rättspolitiska insatsen är att fånga upp varningssignaler och agera tidigt och tydligt när en ung människa håller på att hamna snett.

Polisen måste jobba på att bli mer närvarande för medborgarna och jobba med bemötandefrågor. Det görs genom synlighet och tillgänglighet.

Den dagen något händer måste man känna att man får stöd, och att återkoppling ges, exempelvis att det inte fanns tillräcklig bevisning för att kunna gå vidare med ett ärende. Allt detta är avgörande för att öka människors trygghet. Att vi får en mer tillgänglig polis som genom sin närvaro skapar trygghet bland medborgarna och som kan förebygga brott och ingripa när brott begås är avgörande.

Förtroende skapas i mötet och det informella samtalet mellan allmänhet och polis. Därför är polisens synlighet så avgörande för att öka människors känsla av trygghet. Man ska möta polisen ofta – på gatan, i skolan, på fritidsgården, i centrum och utanför restaurangen. Då känner man sig trygg. Känslan av trygghet är viktig i ett samhälle. Internationell forskning visar att ökad patrullering i områden med hög brottslighet fungerar brottsförebyggande. Fler synliga poliser är mycket viktigt för att ungdomsgäng inte ska få känslan av att ha kontroll över vissa bostadsområde och för att öka tryggheten för övriga boende i området. Genom en ökad närhet mellan polis och medborgare ges möjlighet till tidiga, snabba och förebyggande insatser.

Polisens viktigaste tillgång är de anställda. Frågan om polisutbildningen är grundläggande. Vilka krav ställs framtida poliser inför om tio-femton år? Hur skapar vi utifrån den analysen en utbildning som svarar mot behoven?

Poliser måste ha en bra utbildning med möjlighet till mer specialistkunskaper för att möta en allt mer komplex brottslighet. Den nya polisutbildningen behöver få specialgrenar för olika inriktningar. Det är inte lätt att vara generalist när brottsligheten blir alltmer mångfacetterad. Utbildning behövs också på alla nivåer eftersom utvecklingen är så snabb inom polisens arbetsområde. Forskning är också central för att kunna utveckla arbetsmetoder och polisens verksamhet. Det är viktigt att polisens arbete följs upp och utvärderas kontinuerligt – inte minst vilka metoder som ska användas.

»Politik handlar om att välja« är ett citat som används med jämna mellanrum, men andra verksamheter måste också göra val. För polisen har i dag så mycket på sitt bord att det hela tiden handlar om val. En historisk omorganisering sker nu. Men endast organisatoriska förändringar hjälper såklart inte. Som inom alla andra områden behövs ett tydligt ledarskap och det gäller att ledarskapet har ett fokus på att mobilisera och motivera personalen.

Polisens utredningsresultat måste bli bättre. Fler brott måste utredas och leda till fällande dom. Polisen behöver kunna lägga fokus på kärnuppgifterna: brottsförebyggande arbete, utryckning och utredning. Därför är det viktigt att renodla polisens uppgifter, till exempel genom att pröva om vissa av polisens uppgifter kan läggas på andra myndigheter. Som exempel kan nämnas passhantering, att köra personer till fylleceller samt att utfärda böter vid nedskräpning.

Ett problem är att flera typer av de arbetsuppgifter som nu nämnts ofta prioriteras framför den yttre verksamheten. Det gör att polisens huvuduppgifter alltför ofta får ge vika, vilket är mycket olyckligt. Polisens resurser och kompetens ska användas rätt. Så mycket som möjligt av tiden ska användas till att förebygga och klara upp brott. Det är bara genom att renodla och flytta över vissa uppgifter från polisen till andra myndigheter/yrkesgrupper som tid finns för att öka effektiviteten och förbättra resultaten.

Avslutningsvis, kanske inte något revolutionerande men ibland bör även det självklara sägas och gärna upprepas, några svar på frågan om hur ska polisen möta framtidens krav?

Att jag ska möta henne/honom ofta i vardagen på gatan, i skolan, på nätet
Att polisen kommer när jag ringer på grund av att jag råkat ut för ett brott
Att arbeta brottsförebyggande
Att förundersökningarna blir tydligare
Att ledarskapet blir tydligare och syftar till att mobilisera och motivera personalen
Att allt arbete följs upp och utvärderas kontinuerligt – inte minst de metoder som används
Att mer specialistkunskaper finns inom polisen
Att fördjupa samarbetet såväl lokalt med kommunerna och det civila samhället som internationellt
Att fler brott klaras upp och att det går snabbare.

Var social, dela med dig!
,