Lidingö och trängselskatten – biltullar vid Ropsten

Har i år lagt lokalmotion där lagändring behövs uppmärksammas av Lidingösidan problem med dagens biltullar vid Ropsten. Lidingösidan uppmärksammar motionen.

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om undantag från trängselskatt för att hämta och lämna vid Ropsten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Lidingö stad har sedan länge känt till att den så kallade Lidingöregeln skulle avskaffas i och med att Norra länken öppnades för skattefri passage till och från Lidingö och riksvägnätet.

Förändringen innebär att den så kallade 30 minuters-regeln försvinner: Lidingöborna får inte längre skattefri passage om de passerar en betalstation vid Ropsten och en ytterligare betalstation vid in- eller utfart i trängselskattezonen inom 30 minuter (den så kallade Lidingöregeln).

Dock är det inte enbart avskaffandet av Lidingöregeln som påverkar Lidingöborna från och med den 7:e september. I samband med avskaffandet flyttas även trängselskatteportalerna vid Ropsten, vilket påverkar Lidingöborna negativt.

Flytten av trängselskatteportalerna gör att det inte längre blir möjligt för resande till och från Lidingö att hämta och lämna passagerare samt infartsparkera i Ropsten utan att behöva betala trängselskatt. Syftet med förändringen är vällovligt och syftar till att boende i det framväxande Norra Djurgårdsstaden ska kunna förflytta sig inom trängselskattezonen utan att betala trängselskatt. Effekterna för Lidingös del blir emellertid orimliga.

Ropsten är Lidingöbornas i särklass viktigaste bytespunkt för kollektivtrafik. På morgnarna kommer ett stort antal arbetspendlare till fots, på cykel, på buss eller Lidingöbana alternativt med bil till Ropsten för att byta till tunnelbana eller buss för vidare färd mot arbets- och studieplatser i regionen.

Infartsparkeringen är viktig för att möjliggöra för fler att åka kollektivt in mot Stockholmsregionen samt för att minska miljöbelastning och trängsel i Stockholms innerstad. Infartsparkeringen i Ropsten är avgiftsbelagd och marken ägs av Stockholms stad. Troligen kommer dessutom denna infartsparkering att försvinna när nu Stockholms stad planerar för att göra en större exploatering av bostäder i området runt Ropsten. En sådan exploatering skulle medföra att Lidingöborna blir helt utan infartsparkering i anslutning till tunnelbanan.

Detsamma gäller möjligheten att hämta eller lämna passagerare i Ropsten. Lidingö har antagit en trafikstrategi som har som mål att 80 % av arbetsresorna sker med gång/cykel eller kollektiva färdmedel till år 2030. Detta är ett ambitiöst mål som kräver stora åtaganden från Lidingös sida. För att möjliggöra ett hållbart resande krävs också goda bytespunkter mellan olika transportslag, inte minst i Ropsten.

Sammantaget medför förändringarna stora negativa effekter för Lidingöborna, de minskar incitamenten att resa med kollektivtrafiken, ökar trängseln och konkurrensen om p-platserna i Stockholms innerstad då fler väljer bilen samt ökar utsläppen av miljöskadliga föroreningar. Vidare är inte heller effekterna förenliga med regionens gemensamma arbete för att öka det hållbara resandet.

Med hänvisningar till ovan angivna skäl anser jag att det är orimligt att Lidingöborna ska behöva betala trängselskatt för att hämta och lämna vid Ropsten. Ingen annan kommun i länet har liknande förutsättningar för sina kommuninvånare att nå sin viktigaste bytesnod. Göteborg har fått en lagändring, Fi 2014/2227 Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt i Backaområdet – två modeller för att möjliggöra vissa förändringar i Göteborgsområdet, och det bör ske även i Lidingös fall.

Motionen nämns också på Cykelpendlarens blogg, lagt flera motioner om cykling tidigare och fick några riktigt bra förslag i år via sociala medier men hann inte få ihop det i år men nästa år blir det ny cykelmotion.

Var social, dela med dig!
, , ,