När kärnkraften står på spel, hotas tusentals svenska jobb

I dag står kärnkraften för ungefär 40 procent av Sveriges elproduktion. Sverige är det land inom EU med lägst klimatutsläpp i sin elproduktion och tillika nettoexportör av klimateffektiv el till våra grannländer. Detta är möjligt tack vare vår kombination av energislag som kärnkraft, vattenkraft, biokraft och vindkraft. Den svenska elproduktionen spelar en betydande roll, för vår egen elförsörjning såväl som för klimatet i vår omvärld. Detta är en viktig utgångspunkt för oss kristdemokrater i energipolitiken.

Den svenska energimarknaden står just nu inför en rad stora utmaningar. Bristande lönsamhet för i stort sett alla energislag och historiskt låga elpriser gör energimarknaden till en osäker bransch att investera i. Detta drabbar inte minst kärnkraften, där beslut redan tagits om att stänga ned fyra av tio kärnkraftsreaktorer innan år 2020. Samtidigt står svenska kraftbolag inför beslut om omfattande investeringar på miljarder kronor till följd av EU:s nya säkerhetskrav. Om de inte görs tvingas reaktorerna tas ur drift. All svensk kärnkraft kan alltså tvingas stänga ned inom några år.

En nedstängning skulle inte bara hota vår egen elförsörjning, utan även de svenska jobben. En nyligen gjord kartläggning visar att minst 21 000 personer arbetar inom den svenska kärnkraftsindustrin, varav cirka 6 000 personer är sysselsatta på kärnkraftverken. Dessa jobb riskerar nu att förvinna. Dessutom hamnar även övrig industri i riskzonen om den trygga elförsörjningen tas bort.

I detta allvarliga läge valde regeringen förra året att höja den så kallade effektskatten på kärnkraft. Det var och är ett dråpslag mot svensk kärnkraft, speciellt eftersom det är en punktskatt som utgår oavsett hur mycket el som produceras. Effektskatten utgör i dag ungefär en fjärdedel av kärnkraftverkens produktionskostnader och ger staten cirka fem miljarder i skatteintäkter om året. Dessa miljarder behövs dock till de investeringar som måste göras för att inte behöva stänga ner inom fyra år. Därför har Kristdemokraterna i vårmotionen förslagit om slopad effektskatt på kärnkraft, som ska ske successivt till år 2020.

Vi vill på sikt se ett hundra procent förnybart energisystem. Men för att nå dit krävs ett ansvarstagande och en realistisk färdplan. Innan förnybara energislag kan svara upp mot den produktionskapacitet som krävs för att ersätta kärnkraften, måste befintlig kärnkraft ges förutsättningar att överleva. Regeringens, och inte minst Miljöpartiets, ideologiska övertygelser verkar stå över den svenska energimarknadens verklighetsbild. De måste ompröva sin hållning snarast, läget är akut och kräver agerande redan under våren.

Penilla Gunther (KD)
Riksdagsledamot och ledamot i Energikommissionen

Caroline Szyber (KD)
Riksdagsledamot

Var social, dela med dig!
, ,