Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy

Mitt under allmänna motionstiden lägger jag också följdmotioner på propositioner som regeringen lagt, nu om företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy.

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla företag som uppfyller förutsättningarna, även kommunala bolag, ska omfattas av kravet på rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Propositionen som regeringen lämnat till riksdagen söker mandat för att företag av en viss storlek ska upprätta en hållbarhetsrapport med upplysningar om miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Rapporteringskraven, som bygger på ett EU-direktiv, ska göra informationen om hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor mer öppen och jämförbar.

Lagen är tänkt omfatta företag som uppfyller minst ett av kriterierna; 250 anställda, 350 MSEK omsättning eller 175 MSEK balansomslutning. Dessutom omfattar den noterade koncerner där dotterbolagen tillsammans uppfyller villkoren även om de var för sig är mindre företag.

Kristdemokraterna tycker dock inte att det är tillfredställande att koncernregeln endast gäller noterade företag, inte kommunägda. Konsekvensen av detta blir att alla de kommuner som har t.ex. energibolag och bostadsbolag i en koncern ”slipper” hållbarhetsredovisa om bolagen var för sig är mindre än 250 anställda etc. Då förstärks konkurrensskillnaden mellan offentligt ägda bolag och privata (noterade).

Det står såhär i författningskommentaren: ”Rapporteringskravet gäller alla typer av företag. Kravet är alltså inte begränsat till någon särskild typ av företag eller någon särskild verksamhet. Så snart ett företag uppfyller förutsättningarna i fråga om storlek inträder skyldigheten att upprätta en hållbarhetsrapport.” Likaväl har regeringen valt att endast peka ut noterade företag som har koncerner.

Poängen med EU-direktivet är att skapa ökad transparens mot konsumenterna när bolagen får redovisa inte bara ekonomiska aspekter utan även miljö- och sociala aspekter. Dessutom driver en hållbarhetsredovisning på själva hållbarhetsarbetet. Därför anser Kristdemokraterna att alla bolag som uppfyller kraven borde ingå.

Tillväxt och nya jobb skapas genom fler och växande företag. Företagen är ryggraden i svensk ekonomi och grunden för vår gemensamma välfärd. Därför är det viktigt för Kristdemokraterna att skapa goda villkor för näringslivet. Ett gott företagsklimat präglas av enkla regler och effektiv administration. Ytterst handlar det om de svenska företagens konkurrenskraft och därmed förutsättningarna för tillväxt.

Kristdemokraterna och övriga Alliansregeringen tog initiativ till ett antal olika projekt i syfte att minska regelkrånglet för företagen. Fokusområden var sänkta kostnader för företagen, minskat och förenklat uppgiftslämnande, förenklade myndighetskontakter på länsnivå och kommunal nivå, uppföljning av förenklingsförslag från näringslivet och bättre konsekvensutredningar.

Det är viktigt att regelförenklingsarbetet fortsätter. Kampen mot byråkrati och krångel ska inriktas på märkbara förenklingar i vardagen för små och medelstora företag. Regelförenklingsarbetet måste drivas vidare med kraft och intensitet samt att arbetet är väsentligt för ett gott företagsklimat. Verktygen för att minska antalet regler finns på plats, det som nu krävs är politisk vilja och tålmodigt arbeta att verkligen underlätta för företagen.

Var social, dela med dig!