Brandskydd i äldreboenden

Ställde i fredags fråga till bostadsministern om brandskydd för äldreboenden.

Brandskydd i äldreboenden

Skriftlig fråga 2017/18:668

Caroline Szyber (KD)
till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Varje år omkommer 110 människor i samband med bränder i Sverige. Bland dem är äldre överrepresenterade, i synnerhet den grupp som är äldre än 80 år.

Äldre är utsatta då de på grund av bristande rörlighet kanske saknar möjlighet att själva ta sig ut ur ett brinnande rum eller hus. I en del fall spelar också demens en roll som försvårar utrymning. Äldres boendemiljö varierar också kraftigt, med brandskydd som många gånger är bristande.

Beroende på om ett särskilt boende är byggt eller renoverat efter 2012 föreligger helt olika krav på brandskyddet. Efter 2012 inträder regler (Regelsamling för byggande BBR 2012) som ställer betydligt högre och bättre krav på brandskyddet än tidigare. Dessa boenden är dock i minoritet bland landets särskilda boenden för äldre. Nu är det byggår snarare än behov och risk som styr huruvida våra äldre har ett tillräckligt brandskydd.

Ett fullgott brandskydd för en äldre person innefattar flera åtgärder. Det kan handla om spisvakt, självslocknande cigaretter, brandfilt, påminnelsesystem samt olika typer av brandvarnare och brandsläckare. Absolut säkrast är att ha ett automatiskt släcksystem, till exempel en vattensprinkler. I rapporten Kostnadsnyttoanalyser – Sprinkler i särskilda boenden för äldre konstaterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att minst fyra av fem människor som varje år omkommer på grund av brand på särskilda boenden skulle ha kunnat räddas om sprinkler funnits i byggnaden.

De krav som kommer till uttryck i BBR 2012 appliceras tvingande vid nybyggnation eller ombyggnad. I övrigt krävs i dag enbart god vilja från kommuner för att boenden för äldre ska omfattas av moderna brandskyddsregler. Det saknas inte exempel på att kommuner hellre väljer rättsliga processer än att genomföra de installationer som räddningstjänst efterlyst för ett fullgott brandskydd.

I den landsomfattande kommunenkät som initiativet för fullgott brandskydd samlat framträder kraftiga skillnader mellan kommuners brandskydd. Det spelar stor roll var i landet man bor för hur bra brandskydd en äldre kan förvänta sig. Få kommuner har automatiska brandsläckarsystem på samtliga sina boenden och avdelningar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta för att säkra ett fullgott brandskydd på landets äldreboenden?

Var social, dela med dig!