Förbjud barnäktenskap helt!

Skriver i Gefle bladet ihop med Alliansen i Civilutskottet Lars Beckman, Ola Johansson och Robert Hannah. Även artikel i Arbetarbladet (ej på webb).

I Sverige ska var och en vara garanterad friheten att själv få leva och forma sitt liv. Ingen ska få ta sig rätten att inskränka en annan människas frihet. Samma trygghet ska gälla för barn att slippa bli bortgifta eller utsättas för äktenskapstvång, skriver Alliansens ledamöter i Civilutskottet.

År 2014 genomförde Alliansen ett flertal lagändringar i syfte att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Alliansregeringen tog bort möjligheten att få dispens från den 18-årsgräns som gäller för att få gifta sig och möjligheten att erkänna utländska barnäktenskap begränsades kraftigt.

Alliansregeringen tog dessutom initiativ till en rad åtgärder för att förhindra äktenskapstvång, bland annat skärptes de dåvarande reglerna till att även innefatta situationer där den unges utsatthet utnyttjas utan att det nödvändigtvis förekommer tvång.

Sedan dess har svagheter i regelverket aktualiserats, trots ny lagstiftning, inte minst mot bakgrund av ett ökat antal asylsökande. Migrationsverket slog våren 2016 i rapporten ”Är du gift?” larm om att de hade identifierat minst 132 barn som själva lämnat uppgifter om att de är gifta i samband med asylansökan.

Myndigheten konstaterade även att det troligen finns ett mörkertal. Totalförbudet mot barnäktenskap gäller nämligen endast för personer som har anknytning till Sverige, oavsett om äktenskapet ingås här eller utomlands.

Däremot täcker förbudet inte äktenskap som ingåtts utomlands och där ingen av parterna har svensk anknytning. Många barn som gifts bort i sitt hemland har därför fortfarande ansetts vara gifta när de sökt asyl i Sverige.

I dagsläget saknas förbud mot erkännande om ett barnäktenskap ingåtts utomlands då ingen av makarna hade anknytning till Sverige när vigseln skedde. I mars i år tillsatte regeringen, efter påtryckningar från oss i Alliansen, en särskild utredare som ska undersöka om det finns behov av ytterligare åtgärder i syfte att säkerställa ett starkt skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv.

Utredningen föreslår att reglerna om hinder mot erkännande bör utvidgas till fall då någon av parterna var under 18 år då de kom till Sverige oavsett parternas anknytning till Sverige.

Sedan 2014 är utrymmet för att erkänna utländska äktenskap som ingåtts av barn med anknytning till Sverige i stort sett borttaget. Utrymmet för att göra undantag från erkännandeförbudet gäller endast om det finns synnerliga skäl att erkänna äktenskapet. Utredningen vill låta undantagsbestämmelsen vara kvar.

Detta invänder vi mot, vi vill att möjligheten till undantag från erkännandeförbudet vid synnerliga skäl avskaffas.

Inget barn under 18 år ska kunna räknas som gift i Sverige, oavsett om det fanns anknytning till Sverige eller inte då äktenskapet ingicks. Det gäller lika mycket för de som är födda och uppvuxna här, som för de som precis har kommit hit.

Det ska vara en självklar utgångspunkt för alla att barn inte ska vara gifta i Sverige. Barn ska ha rätt till sin egen frihet och sitt eget liv och det ska gälla alla barn, utan undantag.

Om detta ska det inte råda någon tvekan – barnäktenskap ska vara förbjudet i Sverige. Barn som kommer hit ska vara garanterade att få sina rättigheter försvarade. I Sverige ska trygghet, jämställdhet och rätten att själv välja gälla alla.

Lars Beckman, M

ledamot i civilutskottet

Caroline Szyber, KD

ordförande i civilutskottet

Ola Johansson, C

ledamot i civilutskottet

Robert Hannan, L

ledamot i civilutskottet

Var social, dela med dig!