Tillgänglighetssmarta boendemiljöer för äldre skapar flyttkedjor

Tillgänglighetssmarta boendemiljöer för äldre skapar flyttkedjor

I en tid med akut bostadsbrist bromsas flyttkedjorna upp av dagens avsaknad av attraktiva boendealternativ för äldre. Utredningen ”Bostäder att bo kvar i” presenterade hösten 2015 ett antal konkreta förslag för att motverka detta. Ändå finns inga tecken på att regeringen har för avsikt att införa utredningens angelägna förslag för att skapa tillgänglighetssmarta boendemiljöer.

Sveriges befolkning åldras. Idag är drygt 2 miljoner svenskar 65 år eller äldre. Om 20 år har siffran ökat till 2,6 miljoner, och särskilt gruppen 85 år och äldre växer. Att vi lever längre och är friskare är fantastiskt men medför också betydande utmaningar. Bland annat kommer behovet av anpassade och tillgängliga bostäder att öka kraftigt. Annars finns risk för kraftigt ökade utgifter till äldreomsorgen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att välfärden om 20 år har ett finansieringsgap på ungefär 200 miljarder kronor.

Under förra mandatperioden utsågs kristdemokraten Ewa Samuelsson att utreda förutsättningarna för den växande andelen äldre att inneha eller ordna ändamålsenligt boende. I slutbetänkandet Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85) föreslogs ett antal åtgärder som skulle kunna medverka till att skapa tillgänglighetssmarta boendemiljöer för äldre och därmed skapa ökad rörlighet på bostadsmarknaden.

Utredningen föreslog ett fortsatt statligt stöd till tillgänglighetsinventeringar, införande av ett statligt hisstöd och en utökning av kravet på att avhjälpa enkla hinder till att gälla trapphus i flerbostadshus. Det föreslogs även att ta fram ett protokoll för ett nationellt system för tillgänglighetsmärkning av flerbostadshus och att medel bör avsättas för forskning om utformning av bostäder och boendemiljöer ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Förslagen välkomnades av remissinstanserna, men tyvärr har inget hänt sedan dess. Det är anmärkningsvärt med tanke på att just avsaknad av bra, tillgängliga boendealternativ för äldre redan idag bromsar upp flyttkedjorna. Äldre som bor i enfamiljshus och som vill flytta till en mindre bostad har inte möjlighet att hitta ett billigt boende med hög tillgänglighet.

Det finns idag väldigt många flerbostadshus som inte är tillgängliga. De saknar hiss, har försmädliga trappsteg innanför och utanför entrén samt höga trösklar och trånga badrum med smala dörrar. Uppskattningsvis saknar totalt fler än 70 000 trapphus i Sverige hiss. Hälften av alla 65 år och äldre som idag bor i flerbostadshus saknar hiss i huset.

Kombinationen av ett växande antal äldre och ett stort antal otillgängliga bostäder gör att kostnaderna för vård och omsorg riskerar att öka dramatiskt om inget görs. Om andelen äldre som bor i särskilt boende idag bibehålls kommer 60 000 fler personer att bo i särskilt boende om 25 år. Det innebär att kommunernas utgifter för denna omsorgsform riskerar att bli 46 miljarder kronor högre år 2040. Bristen på tillgänglia bostäder skapar större behov av hemtjänst och risk för en förtida flytt till särskilt boende.

Kristdemokraterna vill inte att utredningens förslag göms i en evig regeringsberedning. Stora samhällsekonomiska vinster uppnås då den växande andelen äldre får möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt, något de allra flesta äldre som tillfrågas uppger att de skulle vilja. Samtidigt skapas en ökad rörlighet på bostadsmarknaden när både äldre, personer med funktionsnedsättning och barnfamiljer får möjlighet att hitta tillgängliga bostäder även i det befintliga beståndet. Det är hög tid att regeringen och bostadsminister Peter Eriksson agerar i denna fråga!

Var social, dela med dig!