Vård till papperslösa en självklarhet

I den bästa av världar skulle det inte finnas några papperslösa eller gömda flyktingar. Men i den situation som vi har idag måste vi se över situationen för papperslösa och gömda att även dessa kan ges förutsättningar att leva ett värdigt liv.

Alla ska ha samma rätt till hälso- och sjukvård. Den vårdpersonal som hjälper papperslösa ska inte behöva tala om det för exempelvis polisen. Den ordning som hittills har gällt i Sverige har skapat stora problem för de personer som inte fått ta emot subventionerad vård. Men den har också gjort att vårdpersonal har tvingats ta mycket svåra beslut om de ska behandla de papperslösa eller inte. Regeringen har tillsatt en utredning som ska undersöka på vilket sätt man kan lösa den här frågan.

Papperslösa personer oavsett ålder har i dag endast rätt till akut sjuk- och tandvård. För vuxna personer som är att betrakta som gömda och därmed håller sig undan verkställighet av utvisningsbeslut, gäller samma sak. Barn under 18 år som är gömda har rätt till samma sjuk- och tandvård som andra barn bosatta i landstinget, dock inte subventionerat. Eftersom det inte är förbjudet att erbjuda en utvidgad vård har flera landsting valt att subventionera hela eller delar av denna vård. I avvaktan på en bättre och mer human lagstiftning på området ser Kristdemokraterna positivt på att landsting tar detta steg och vi uppmuntrar fler att göra det.

Sverige fick 2006 skarp kritik från FN-rapportören Paul Hunt, som menar att Sverige inte erbjuder tillräcklig vård till asylsökande, papperslösa och gömda. Kristdemokraternas åsikt i denna fråga är att gömda och papperslösa personer också har rätt till vård i Sverige. Detta bör inte bara gälla akut vård utan även mindre brådskande vård samt förebyggande vård.

Den utredning som regeringen, på Kristdemokraternas initiativ, nyligen har tillsatt i denna fråga ska komma med förslag om hur papperslösa rätt till vård ska säkerställas och på vilka villkor vården ska ges. Kommittédirektiv 2010:7 ”Hälso- och sjukvård åt asylsökande, personer som håller sig undan verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning samt personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd för att vistas i landet”.

Jag hoppas att frågan snart ska få en lösning.

Var social, dela med dig!
, , ,