Anförande om avskaffande av tvångssterilisering

Jag har varit uppe i talarstolen på rikstinget och talat för min motion om avskaffande av tvångssterilisering.

Anförandet nedan:

Jag yrkar för Stockholm stads räkning bifall till motion 5:38 om avskaffande av tvångssterilisering.

Vad jag hört i debatten är det tydligt att det finns mycket missförstånd vad motionen gäller och vad ett avskaffande av lagen skulle innebära. Det motionen handlar om är ett avskaffande av kravet att någon måste vara steriliserad för att få byta kön juridiskt, det vill säga byta personnummer. Så nu är det dags för fakta och mindre känsloargument.

Europarådets kommitté för mänskliga rättigheter lämnade i förra veckan en rapport där de var väldigt kritiska till att Sverige har kvar denna lag. Flera länder i Europa, bl.a. Storbritannien, Spanien och Portugal har inte några krav att någon måste vara steriliserad för att få byta kön juridiskt.

Många döribland jag kopplar ihop tvångssterilisering med en politik som pågick efter andra världskriget. Steriliseringslagarna som Sverige då hade ledde till att ca 63 000 människor steriliserades mot sin vilja. Så länge staten sanktionerat något så är det tvång. Kristdemokraterna ska stå upp för alla människors rättigheter och att alla är okränkbara.

Jag skulle vilja be partistyrelsen förtydliga sitt ställningstagande då det hänt en del sedan svaret skrevs. För mig som läst remissvaren kan jag informera att av de 70 remissinstanserna är en negativ och 3 tveksamma till att avskaffa lagen.

Det ligger nu en överklagan i Stockholms förvaltningsrätt om beslut på tvångssterilisering och det vore väl bra om vi lagstiftare kunde se till att våra lagar var tidsenliga och inte stred mot Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheter och grundläggande frihet.

Steriliseringsprocessen är ett svart kapitel i vår historia som bör bli just historia.

———————————————————

Jag fick applåder vilket jag blev glad för. Hade jag haft mer tid än två minuter hade jag lyft fram:  

Vår nuvarande lag bryter mot Europarådets rekommendation till medlemsstaterna för att bekämpa diskriminering av HBT-personer (antogs förra året). Av artikel 20 framgår det att krav på till exempel kroppsliga förändringar för att få ändra sin juridiska könstillhörighet ska ”ses över för att ta bort kränkande krav”. Likaså står det också i Regeringsform att ”varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp”.

Update:

Media ämnet och mer lär det bli… Jag uttalar mig i Tv4 Nyheterna om att vi nog borde haft en fördomsgrupp, arbetsgrupp som kunnat se över HBT-frågorna mer samlat såsom både KDU:s kriskomission och framtidsstrategigruppen, 9:15 i i inslaget. Jag nämns också i Ekot, lyssna här.

Både KDU:s kriskommision och partiets framtidsgrupp kom fram till att vi borde ha en fördomsgrupp. Vi har en hel del argument som vi måste ompröva. Det hade varit önskvärt att ta ett samlat helhetsgrepp, säger riksdagsledamoten Caroline Szyber.

Var social, dela med dig!
, , ,