Ta mer hänsyn till barnens situation

Idag skriver Andreas Carlsson och jag i tidningen Dagen om att ta större hänsyn till barn i migrationspolitiken.

År 2006 ändrades utlänningslagen genom att begreppet ”humanitära skäl” ersattes av undantagsregeln ”synnerligen ömmande omständigheter”. Tanken var att de som, med den nya lagstiftningen, beviljades asyl antingen skulle flyktingförklaras eller klassas som skyddsbehövande. Det framgick också av den nya lagstiftningen att barns asylskäl inte behövde vara lika starka som de vuxnas.

I migrationsöverenskommelsen ingick att göra en kartläggning av bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter. Denna kartläggning har nyligen presenterats. Det utredningen huvudsakligen kom fram till var att det inte gick att komma fram till ett ordentligt svar på frågan om tillämpningen eftersom så många olika delar ändrats. Det är svårt att få en riktigt rättvisande jämförelse.
Barnombudsmannen har gjort en genomlysning av praxis som visar att den nya lagstiftningen tillämpas mycket restriktivt, även när det gäller barn.

Barnens möjligheter att få uppehållstillstånd har, enligt Barnombudsmannen, snarare begränsats genom att Migrationsöverdomstolen har en snäv tolkning. Det är ju en sak om praxis följer lagen och en annan sak om man tycker att praxis blir rimlig och bra.

Vi anser att det behövs förändringar. Vi vill att kraven för barn ska vara lägre ställda genom ett förtydligande i lagtexten. Vi föreslår att utlänningslagens 5 kap. 6 § andra stycket preciserar att barn kan beviljas uppehållstillstånd när ”särskilt ömmande omständigheter” föreligger. Även fortsättningsvis ska det även beaktas hälsotillstånd men även anpassning till Sverige och situation i hemlandet. Vi vill alltså ha lägre beviskrav i utlänningslagen för barn.

Det behövs också en tydligare hänvisning till barnkonventionen i utlänningslagen. Barnkonventionen är inte svensk lag än men vi arbetar för att förändra det. Även om konventionen inte är svensk lag är vi ändå förpliktade att följa den. Det gäller inte minst när det handlar om ensamkommande barn som varken har föräldrar eller andra vuxna som för deras talan.

Läs hela artikel.

Var social, dela med dig!
, ,