Uttalande vid Kristdemokraternas i Stockholm stad Höststämma

Debatten om den svenska äldreomsorgen är intensiv mot bakgrund av de brister som avslöjats på företaget Caremas äldreboenden i ett antal kommuner − inte minst här i Stockholm. Vi anser att de uppkomna bristerna är oacceptabla, och vill snarast vidta åtgärder som rättar till uppkomna brister och säkerställer att kvaliteten i äldreomsorgen kan garanteras – oavsett driftsform.

Kristdemokraterna är ett parti som sätter det unika och okränkbara människovärdet i centrum för vår politik. Vi kan aldrig acceptera misskötsel eller vanvård av gamla och sjuka, oavsett vem som utför omsorgen eller äger det enskilda äldreboendet. Vi anser att politiken har en särskild uppgift att vara som starkast där människor är som mest utsatta, svaga och i behov av samhällets hjälp.

Stockholms stad har det yttersta ansvaret för all äldreomsorg i Stockholm, oavsett om den drivs i egen eller privat regi. Det får inte råda någon osäkerhet om hur väl staden tar sitt övergripande och yttersta ansvar för både den egna verksamheten och den vi upphandlar och lägger ut på entreprenad. Valfriheten är en möjlighet att utveckla kvaliteten. Vi ställer samma kvalitetskrav på alla äldreboenden.

Vi uppmanar staden att omedelbart vidta de åtgärder som krävs för att kontrollen av dessa verksamheter görs på ett sådant sätt att utlovad kvalitet, trygghet och värdighet kan garanteras. Det är mycket viktigt att vi på allvar tar till oss oron och farhågorna över att äldreomsorgen inte håller måttet och agerar.

Den äldre och dennes anhöriga ska alltid kunna känna fullt förtroende för att äldreomsorgen i vår stad är av god kvalitet, och att den bedrivs med de äldres bästa för ögonen och i full enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

Vi välkomnar vidare att regeringen nu ska se över lagstiftningen när det gäller skatteplanering som vissa bolag ägnat sig åt. Det är inte rimligt att pengar till verksamheter som i grunden betalas av det allmänna används för avancerade skatteupplägg som ytterligare berikar ägarna snarare än att återinvesteras i kvalitetsutveckling.

Var social, dela med dig!
, , , ,