Ytterligare en motion som nu blir verklighet

Motionstiden är igång och det som är kul när det dessutom samtidigt presenteras en höstbudget är att ens motion kan ha blivit verklighet. Så är det nu återigen igen med en av mina! Nämligen den om förenklade möjligheter för avdrag för sparande -investeringsavdrag. Läs nedan min motion som nu blivit verklighet.

Idag saknar många svenska företag kapital för att expandera sin verksamhet. Konsekvensen av detta blir att företagen inte växer, vilket i sin tur innebär färre jobb och färre nyanställningar. För att råda bot på denna utveckling måste riskkapitalet öka på den svenska marknaden. Idag kan en person som pensionssparar i fonder göra ett skatteavdrag på upp till 12 000 kronor per år. På samma sätt borde privatpersoner kunna spara på ett riskkapitalkonto, vilket inte bara skulle öka avkastningen till den enskilde utan också leda till ett större riskkapitalinflöde till företagen.

Kristdemokraterna föreslår ett skattefritt riskkapitalkonto. Enskilda personer ska ges möjlighet att skattefritt spara upp till 100 000 kronor på ett konto. Dessa pengar ska kunna användas till grundkapital i ett eget företag, till köp av nyemitterade aktier i onoterade bolag där köparen uppnår en ägarandel om minst tio procent eller för investeringar i riskkapitalfonder inriktade på tidiga skeden. Uttag från kontot får ske tidigast fem år efter en genomförd investering och belastas med gällande kapitalinkomstskatt. Avkastade medel ska kunna återinvesteras på nytt på samma villkor utan skattekonsekvens.

Skattereduktion ska även medges för indirekta riskkapitalinvesteringar via ett företag eller en fond som gör de direkta investeringarna. Denna form möjliggör bättre riskspridning för enskilda investerare. Avdragsrätten ska ses som en kompensation för den större risk det innebär att köpa aktier i små, onoterade företag. I Bankerydsuppgörelsen i augusti 2005 enades Alliansen om att ett riskkapitalavdrag skulle införas. Efter att den s.k. Skatteincitamentsutredningen presenterade sitt förslag har emellertid ett antal EU-rättsliga komplikationer uppmärksammats. Frågan utreds därför vidare.

Det är positivt att regeringen har tagit flera andra initiativ när det gäller att exempelvis öka incitamenten till sparande. Ett exempel är det investeringssparkonto som infördes från 2012 som gör det enklare för enskilda konsumenter att spara i aktier och fonder. Skatteutskottet betonar i sitt betänkande 2011/12:SkU14 att det har genomförts flera åtgärder de senaste åren som främjar möjligheterna att starta, driva och utveckla företag. Det handlar bland annat om sänkningen av bolagsskatten, expansionsfondsskatten för småföretagen och avskaffandet av förmögenhetsskatten. Regeringen har en tydlig inriktning att fortsätta arbetet i riktning att förbättra för företag. Det pågår en utredning, Företagsskattekommittén, som ska se över beskattningen av bolag. I ett delbetänkande från januari i år föreslås bland annat ett riskkapitalavdrag för fysiska personer. Uppdraget ska slutredovisas i november 2013.

 Arbetet med att införa ett riskkapitalavdrag bör intensifieras. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Var social, dela med dig!