Insatsgrupper stävjar ungdomsbrottslighet

Skriver med Alliansen i justitieutskottet i bland annat Norran, Baromentern, Arbetarbladet, Corren, Borås tidning, Norrbottenskuriren om ungdomsbrottslighet.

De flesta går det ändå bra för, men en del utvecklar en kriminell livsstil och fortsätter att begå brott i vuxen ålder. Därför är det viktigt att kunna genomföra tidiga och tydliga åtgärder mot ungas brottslighet och beteenden som kan leda till brottslighet.
Det brottsförebyggande arbetet berör hela samhället. För ett framgångsrikt arbete krävs att olika myndigheter kan samverka effektivt. Betydelsen av samverkan har visat sig under det senaste året då försök har gjorts med sociala insatsgrupper. Målet har varit att motverka att ungdomar dras in i kriminella nätverk och utvecklar en kriminell livsstil. En nyckel till de sociala insatsgruppernas framgång har varit just att sekretessen mellan socialtjänst och polis, med samtycke, har kunnat brytas och de olika aktörerna har kunnat dela information med varandra.
För att förenkla samverkan mellan myndigheter när det gäller ungdomsbrottslighet inför vi nu en sekretessbrytande bestämmelse som innebär att en uppgift i vissa fall ska kunna lämnas från socialtjänsten till polisen utan att sekretessen sätter hinder i vägen. Det är viktigt för en person att kunna vara säker på att de uppgifter som lämnas till socialtjänsten stannar där, men mot detta måste vi väga möjligheten att hindra att unga involveras i kriminalitet.
Socialtjänstens verksamhet ska i så stor utsträckning som möjligt präglas av frivillighet. Därför bör ett utlämnande av uppgifter främst ske i samförstånd med den unge eller vårdnadshavaren. Samverkan mellan polis och socialtjänst har dock här så stor betydelse att möjligheten för socialtjänsten att lämna uppgifter om unga till en polismyndighet måste väga tyngre.
För att ge ytterligare kraft åt polisen att hjälpa unga människor från att hamna i en kriminell livsstil stärker vi också möjligheterna för polisen att i vissa fall omhänderta unga. Det handlar om då en ung person anträffas under förhållanden som innebär en överhängande och allvarlig risk för personens hälsa eller utveckling. Syftet är att i nödfall avlägsna ungdomen från en miljö som kan vara skadlig för utveckling eller hälsa om det kan befaras att den unge kan komma att utsättas för brott, blandas in i brottslig verksamhet eller skadas genom något annat socialt nedbrytande beteende. En situation som kan komma ifråga är till exempel när en ungdom påträffas i en lokal där en kriminell gruppering håller till.
Utöver de sociala insatsgrupperna för unga har vi också skärpt föräldrars skadeståndsansvar vid brott, ställt krav på att alla allvarliga brott som begås av personer under 15 år ska utredas samt förbättrat utslussningen från ungdomsvården. Nu tar vi ytterligare steg genom att införa en sekretessbrytande regel mellan polis och socialtjänst samt stärker polisens möjligheter att i vissa fall omhänderta unga.

Var social, dela med dig!
, , ,