Ett rättssystem som erbjuder trygghet

Det blir många debatter denna våren. Hade två riktiga sena debatt för en vecka sedan; unga lagöverträdare och processrättsliga frågor. Nedan anförande i den senare

Herr/fru talman

Vårt samhälle är föränderligt. Det är viktigt att lagar och regler uppdateras kontinuerligt. Lagar är till för att skydda våra gemensamma värderingar i vårt samhälle för att vi alla – du och jag – skall kunna känna oss trygga i vårt gemensamma liv. Rättsväsendet arbetar för den enskildes trygghet och säkerhet. Tilltron till rättssamhället bygger på att människor kan förlita sig på rättvis rättillämpning och en effektiv brottsbekämpning där övergrepp och kränkningar av medmänniskors integritet och egendom effektivt motverkas. Ett rättsamhälle kräver fungerande domstolar. Att få sin sak prövad av en opartisk och självständig domstol är en grundläggande rättighet för varje svensk medborgare, likaväl som att den som blivit anklagad för ett brott ska betraktas som oskyldig ”intill dess hans skuld lagligen fastställts”.

Det gäller att stävja och förebygga brottslighet men när brott väl begås är det viktigt med stöd under rättsprocessen. Man talar ofta om barnens rätt i samhället och det är också vår målsättning i Kristdemokraterna att barn som är inblandade i en process skall få stöd. Målsägandebiträde och/eller vittnesstöd som förklarar rättsprocessen. Det är viktigt att samhället erbjuder alla barn som är med i en rättsprocess i någon form av stöd. Rättssäkerhet handlar om att samhället har möjlighet och resurser att beivra brott på ett korrekt sätt men också ge brottsoffer och vittnen det stöd de behöver. En vanlig medborgare besöker i genomsnitt en domstol en gång under sin livstid. Även vuxna människor som är del av en rättsprocess skall naturligtvis också ha rätt till stöd. Det är oerhört viktigt att vittnen ställer upp och då är det självklart att de skall beredas hjälp och stöd. Brottsoffer skall behandlas med respekt och medkänsla samt skyddas av rättsordningen. Det rättssystem vi står för skall erbjuda denna rättstrygghet.

Antalet inställda rättegångar på grund av att åtalade eller vittnen inte dyker upp fortsätter att öka. 2200 rättegångar fick ställas in förra året på grund av att den åtalade eller vittnet inte dök upp. Ökning är över 75 procent jämfört med för fem år sedan. Detta är naturligtvis oerhört allvarligt. Det är viktigt att målen går till avslut och att den som är skyldig döms. Vi behöver agera brett och jag vill lyfta fram några förslag som jag tror skulle göra situationen bättre.

Alliansregeringen satsar mycket på rättsväsendet och har gjort det sedan vi fick förtroendet att leda Sverige 2006. Sedan tidigare utreder regeringen möjligheten att genomföra en rättegång även då åtalade eller vittnen inte infinner sig, en utredning som ska vara klar i höst. Regeringen har också höjt anslaget med 15 miljoner kronor för 2012 och 30 miljoner kronor för 2013. Från 1 juli i år blev det enklare att genomföra säkerhetskontroller. Det är nämligen så att Antalet incidenter ökar i domstolarna. Som exempel kan nämnas att när Malmö tingsrätt för några år sedan under fyra dagar genomförde säkerhetskontroller beslagtogs närmare 100 farliga föremål. En rapport från Domstolsverket anger att antalet hot mot anställda fördubblades mellan 2009 och 2010.

 I Sverige har vi anpassat domstolarnas lokaler så att vittnen och brottsoffer inte ska behöva konfronteras med gärningsmannen. Brottsofferjourer med flera gör en fantastisk insats vad gäller vittnesstöd. Polisen kan numera bedriva särskilt personsäkerhetsarbete runt hotade personer.

Jag anser att det behövs ett fotoförbud i tingsrättens väntrum. Idag när var och varannan person har en kamera i sin mobil kan dessa på ett enkelt sätt användas för att fånga vittnen på bild och använda dessa för exempelvis utpressning. Med mobiler är det också möjligt att göra inspelningar. Det har hänt att mobiltelefoner har använts för att kalla på ”förstärkning”. Det behöver utredas hur mobiler ska behandlas, såväl i förhandlingssal som i väntrummen.

Antalet dömda för övergrepp i rättssak (hot av vittnen) har på senare år ökat. Antalet anmälda fall var 5800 2011. Många har en rädsla för att vittna och jag tycker att det finns anledning att överväga möjligheten att vittna anonymt. Detta är inte en lösning på det övergripande problemet men kan vara ett sätt att göra så att några rättegångar som rör mycket allvarlig brottslighet som annars inte hade blivit nu kan bli av. Sådana anonyma vittnesmål skulle avläggas under sekretessbelagd identitet, vittnet är därmed inte anonymt för domstolen utan endast för den eller de som begått den brottsliga gärningen. I Norge, Danmark och Nederländerna finns möjligheten i någon form. Det är dock viktigt att betona att användningen av anonyma vittnen ska vara en exceptionell åtgärd och prövas mycket noggrant. Det finns riktlinjer från Europarådet som bland annat tydliggör att andra åtgärder ska prövas noga först, att det endast ska beviljas när vittnets liv eller frihet är i fara och att en fällande dom inte får grundas enbart eller i avgörande grad på anonyma vittnen.

Mer kunskap behövs om rättegångar. Det skulle vara positivt om detta kan vara en del av undervisningen i skolan. Ett bra sätt är att få göra studiebesök i en domstol och där på plats få se hur det går till. Har man en gång fått följa en rättsprocess blir det lättare den dag man själv kanske blir en del av den som ett brottsoffer eller vittne. Jag tror att det också är viktigt att vi ökar kunskapen om vad det innebär att begå brottet övergrepp i rättssak. Alltför många unga i dag vet inte att det där sms:et som de skickar och det där hotet som de uttalar faktiskt är brottsligt och att det har så höga straffsatser.

Bifall till betänkandet och avslag på samtliga motioner.

Var social, dela med dig!