Alliansen stärker kampen mot sexualbrott

Skriver med Alliansen i justitieutskottet i flera tidningarn bland annat Västerviks tidning, Helsingborgsdagblad, Sundsvallstidning, Norrköpings tidningar och Folkbladet om sexualbrott och de skärpningar vi nu gör.

Våldtäkt och sexuella övergrepp är bland de värsta kränkningar en människa kan utsättas för. Svensk lag ska ge ett heltäckande skydd för människors rätt att freda sitt sexuella självbestämmande.
Lagen ska vara tydlig i sin definition av sexualbrotten så att rättssäkerheten upprätthålls. Att motverka sexualbrotten är också en grundläggande jämställdhetsfråga.

I uppmärksammade rättsfall har det visat sig att våldtäktsbestämmelsens utformning ibland har gjort att allvarliga sexuella kränkningar inte har setts som våldtäkter. Gärningsmännen har i stället dömts för andra sexualbrott med lägre straffsatser.
Vi fyra allianspartier har därför tagit initiativ till en bred översyn av sexualbrottslagarna. Från och med halvårsskiftet skärps lagstiftningen på en rad punkter.

Bland annat breddar vi definitionen av våldtäkt. Det förekommer att våldtäktsoffer på grund av allvarlig rädsla möter ett övergrepp med passivitet. Ibland har detta vare sig kunnat dömas som våldtäkt eller sexuellt tvång.
Lagen ändras nu så att en gärningsman ska kunna dömas för våldtäkt om han eller hon utnyttjar att offret har varit i en särskilt utsatt situation, på grund av exempelvis allvarlig rädsla.

Vi skärper också bestämmelserna om sexuella övergrepp mot barn.
Barn är extra skyddslösa och vi vill ytterligare markera allvaret i denna brottslighet genom att fler fall ska kunna bedömas som grovt sexuellt övergrepp mot barn.
Straffen för grovt sexuellt övergrepp mot barn höjs till fängelse i minst ett år.

Vidare ger vi svenska domstolar ökad möjlighet att döma gärningsmän för övergrepp mot barn som har begåtts utomlands. Svenskar som utnyttjar barn ska inte kunna klara sig undan rättvisan genom att söka sig till länder där lagstiftningen brister.
Hädanefter ska den som köper sex av minderåriga, eller utnyttjar barn för sexuell posering, kunna straffas enligt svensk lag oavsett var brottet begås.

Steg för steg alliansregeringen skyddet mot sexuell exploatering och andra grova kränkningar. Vid halvårsskiftet skärps också bestämmelserna om fridskränkningsbrotten.
Alliansregeringen satsar under denna mandatperiod 120 miljoner kronor på att förebygga och bekämpa sexuellt våld och andra sexuella övergrepp med utbildningsinsatser, stärkt trygghet i stadsmiljöer och förbättrat stöd till kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp.

Vi måste på alla sätt förebygga att våldtäkter sker, och när brott begås ska samhället ställa upp med skydd och stöd till offret samt utmäta rättvisa straff till sexualbrottslingar.
Den nya sexualbrottsreformen är en viktig del av detta.

Var social, dela med dig!
, , ,