Inbrottsvåg hot mot tryggheten

Idag skriver jag på Brännpunkt om den stora oro många känner inför inbrott under semestern och åtgärder som bör vidtas. Exempelvis att polisen måste utreda fler brott.

Varje år anmäls nära 30000 bostadsinbrott i Sverige. Människor berövas värdefull egendom men även sin tillit till andra medmänniskor. Polisen måste tydligare prioritera brott som drabbar människor i vardagen. Fler brott måste klaras upp och handläggningstiderna behöver bli kortare.

Som medborgare måste jag kunna lita på att ”mitt hem är min borg”. Men i dag är, enligt BRÅ:s nationella trygghetsundersökning, bostadsinbrott det brott som flest människor oroar sig över. Inför semestern ökar oron ytterligare, inte minst bland dem som bor i enskilt belägna villor. Varje inbrott är en mycket obehaglig upplevelse för den drabbade. Det värsta är inte att ens saker eventuellt försvinner. Det värsta är upplevelsen av kränkning, att någon har varit inne i ditt hem utan att fråga om lov. Det är inte ovanligt att den som drabbats av inbrott flyttar kort efter händelsen.

Och det finns fog för oron. Inbrotten ökar i Sverige. År 2011 polisanmäldes 22 200 bostadsinbrott i Sverige, varav 13 900 villainbrott. För villainbrotten innebär detta en ökning med 19 procent sedan året innan och med 25 procent sedan 2008.

Brottsligheten skiljer sig åt i olika delar av vårt avlånga land. Bostadsinbrott är ett stort problem i vissa delar men ett mindre bekymmer i andra. Även inom en och samma polismyndighet varierar brottslighetens karaktär kraftigt.

Säsongsmönstret har ändrats så att det blivit en tydligare förhöjning av antalet villainbrott under det fjärde kvartalet. Säsongsvariationen återfinns i alla regioner i någon mån, men är särskilt framträdande i sydvästra Sverige (Skåne, Halland, Västra Götaland). Dessa tre län är också de tre län i riket som är hårdast drabbade av villainbrott på helårsbasis räknat per invånare.

Den som drabbats kan tyvärr inte hoppas på så mycket upprättelse eller rättvisa. I dag är bostadsinbrott en av de brottstyper som har lägst uppklarningsgrad, endast 4 procent. Ofta utreds anmälda bostadsinbrott inte alls, som en följd av att straffskalan är så låg vilket i sin tur innebär att dessa brott är lågprioriterade hos polisen.

Polisens insatser måste öka och omprioriteras på flera plan.

Kristdemokraterna vill ha ett tydligt medborgarinflytande i polisens prioriteringar. Fler lokala polisnämnder skulle kunna vara ett sätt att öka det lokala inflytandet. För att skapa ett bra underlag för lokala beslut behövs en lättillgänglig statistik över brottsligheten nerbruten på den lokala nivån.

Målen för polisens verksamhet bör också omformuleras så att man tydligare prioriterar brott som drabbar människor i vardagen. Fler brott måste klaras upp och handläggningstiderna behöver bli kortare.

Då straffskalan även påverkar polisens incitament bör den öka. Inbrottstjuvar är i regel återfallsförbrytare. De döms i allmänhet bara för enstaka brottstillfällen, även om det finns bevisning för fler likartade brott. Denna ”mängdrabatt” går inte hand i hand med det allmänna rättsmedvetandet. En person som begår ett flertal likartade brott borde dömas till maxstraffet eller ett strängare straff än vad som kan utdömas för varje enskilt brott av samma slag. En statlig utredning tittar nu på straffsatserna för systematisk brottslighet. Jag hoppas att den presenterar skarpa förslag med högre straff för den som upprepade gånger kränker andras hem och ägodelar.

Men även grannar är en del i brottsbekämpningen. Genom grannsamverkan kan de boende hjälpas åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområdet. Arbetet sker i samverkan med polisen som bistår med kunskap och information. Polisens delaktighet är fortsatt viktig för att undvika risker med medborgargarden eller liknande fenomen, samt för att kvalitetssäkra verksamheten. Självklart ska det frivilliga engagemanget inte innebära att polisen drar ner på ambitionerna för den egna verksamheten. I och med att grannar lär känna varandra och hjälper varandra rent praktiskt, ökar ofta tryggheten för de boende i området.

Läs hela artikeln här.

Läs också hela den rapport jag släppt idag; om att prioritera vardagsbrottslighet, utreda i större utsträckning och mängdbrottsligheten.

Var social, dela med dig!
,