Satsa på skolan

Skolan diskuteras mycket just nu och har gjort så ett tag. Det blir helt säkert en av valets stora frågor. Jag tror efter jobben den stora frågan. Kristdemokraterna har politikutvecklat ett tag och bland annat tagit fram ny skolpolitik.

Framgång i skolan börjar redan i lågstadiet
Skolresultaten sjunker i svensk skola och den trenden måste brytas. Våra barn har rätt till kunskap för att klara av arbetslivet och bildning för att kunna möta kommande utmaningar. Vi har som land inte råd att släppa barnen utan de färdigheter vuxenlivet kräver. Elevens framgång i skolan grundläggs redan i lågstadiet varför det är viktigt med tidiga insatser.

Vi ska inte glömma att alliansregeringen gjort om svensk skola under snart 8 år. Ny skollag, och gymnasielag, ny lärarutbildning, tidigare omdömen och betyg, infört karriärmöjligheter för lärare, infört mer matematik i undervisningen och mycket mer. Resultatet av alla dessa satsningar ser vi inte idag, att förändra skolväsendet tar tid. Den som påstår något annat tar inte problemet på tillräckligt stort allvar.
Även om vi gjort mycket är vi inte färdiga. Kristdemokraterna och allianspartierna satsar nu på ett Lågstadielyft för att höja kvaliteten i undervisningen för de yngsta eleverna. Kommunerna får genom Lågstadielyftet pengar från staten för att anställa fler speciallärare, lågstadielärare och minska klasserna i lågstadiet. Kristdemokraterna har jobbat för att öka andelen speciallärare eftersom elever med särskilda behov behöver mötas av rätt kompetens.
Pengarna öronmärks till skolan, men behoven och förutsättningarna skiljer sig åt över landet.

Att tiden i skolan används på bästa sätt är det viktigaste men vi kommer aldrig från att repetition behövs när lektionerna är slut. Alliansregeringen ställer nu krav på att alla skolor, oavsett om de är kommunala och fristående, ska erbjuda elever läxhjälp. Detta är speciellt viktigt för barn som saknar möjlighet att få hjälp i hemmiljön.
Mindre klasser i lågstadiet och obligatorisk läxhjälp är viktiga bidrag men det mest avgörande för att eleverna ska lyckas är lärarnas skicklighet. För att fler duktiga studenter ska välja läraryrke måste lärarnas status höjas. Kristdemokrater runt om i landet ska verka för att höja lönerna för duktiga och utvecklingsinriktade lärare.
Vi vet också att rektorns pedagogiska ledarskap har betydelse för en välfungerande skola. Lärare behöver pedagogisk stöttning av rektorer som har tid att vara pedagogiska ledare. Vi vill därför avlasta rektorer från en del administrativa och juridiska frågor så att de hinner vara bollplank för lärarna.
Vi behöver återupprätta en utbildningstradition som bygger på tillit mellan elever, lärare och föräldrar. Med mindre lågstadieklasser, obligatorisk läxhjälp och ett stärkt pedagogiskt ledarskap stärker vi elever under de första åren.

Var social, dela med dig!
, , ,