Vad jag kommer fokusera på i parlamentet

valsedel
Om jag skulle komma in i Euroaparlamentet (nu tror jag inte det utan blir Lars och Ebba) men tackar man ja till att vara kandidat anser jag man bör ha en agenda. Om jag blir vald till Europaparlamentet skulle jag fokusera på rättsfrågor.

Att jobba tillsammans med gemensamma frågor är en styrka. Jag vill arbeta för ett framtida EU som står för frihet, trygghet och rättvisa. De öppna gränserna för med sig många goda saker. Men även brottslighet och kriminalitet rör sig lättare mellan länder och därför måste vi jobba tillsammans inom unionen.
Om EU på allvar ska kunna ta upp kampen mot den organiserade brottsligheten måste ett vidgat och effektivare samarbete och informationsutbyte mellan polis, åklagare och andra brottsbekämpande myndigheter – internationellt, såväl som nationellt tillåtas.

Om jag blir vald till Europaparlamentet skulle jag fokusera på rättsfrågor

– Fördjupa och stärk det kriminalpolitiska samarbetet mellan medlemsstaternas
rättsväsenden med fokus på brottsbekämpning
– Effektivisera informationsutbytet mellan medlemmarnas brottsbekämpande myndigheter
– Minska de tillåtna införselkvoterna av alkohol
– Utveckla det nationella tull och polisarbetet, liksom samarbetet inom EU, för att bekämpa illegal alkoholhantering.
– Öka narkotikapolisens samarbete inom EU.
– Verka mot legaliseringstendenserna inom Europa
– Att samtliga medlemsländer måste genomföra EU-direktivet om människohandel.
– Belys den svenska sexköpslagens positiva effekter i bekämpningen av människohandel.
– Verka för att fler EU-länder inför förbud mot att slå barn – agaförbud.
– I kampen mot barnövergreppsbilder på Internet måste Europols finanskoalition stärkas.
– Blockering av Internetsidor som innehåller övergreppsbilder på barn ska införas i hela EU.
– Stärk medlemsstaternas förmåga och skyldighet att rapportera om och motverka
penningtvätt och annan misstänkt terrorfinansiering.
– Underlätta informationsutbyte mellan medlemsstaterna och centrala EU-aktörer
såsom Europol och Eurojust, och mellan dessa och Interpol.

Det kan tyckas självklart att EU ska ägna sig åt stora utmaningar som kräver att vi arbetar tillsammans. Men så tycker inte alla. En del vill att Bryssel ska få mer makt, vill detaljreglera och öka överstatligheten. Det vill inte jag. Jag tycker att EU ska fokusera på det som EU är bäst på. Resten ska vi bestämma själva. Tillsammans måste vi ta krafttag för miljön, och ta gemensamt ansvar för klimatmål. Vi skapar bättre villkor för handel, företagande och fler jobb, genom att stärka EU:s inre marknad. Ett öppet Europa i kombination med tydliga krav på medlemsländerna att genomföra nödvändiga ekonomiska reformer. Samarbetet lägger grunden för en hållbar tillväxt byggd på en öppen ekonomi med socialt ansvarstagande. Det är rätt agenda för Europa.

Rösta på en kaxig jurist Caroline Szyber– kryssa nr 10 på Kristdemokraternas valsedel!

Var social, dela med dig!
,