Att följa upp politiska beslut

Det är viktigt att följa upp de politiska beslut man tar för att se de får avsedd effekt. Jag sitter i justieutskottets uppföljningsgrupp. Justitieutskottet har beslutat att följa upp en lagändring från 2012 om förundersökningar mot unga lagöverträdare. Utskottet vill bland annat veta om de ändrade reglerna inneburit att effektiviteten kring förundersökningar ökat och om detta i så fall haft konsekvenser för kvaliteten på utredningarna.

I januari 2012 beslutade riksdagen om förändrade regler om förundersökningsledarskap när det gäller unga lagöverträdare. Det innebar att den tidigare regeln att förundersökningar alltid skulle ledas av en åklagare om den unge var skäligen misstänkt för ett brott med straffsatsen fängelse i mer än sex månader togs bort. I och med lagändringen borde handläggningstiderna för ungdomsärenden kunna förkortas. Detta eftersom det behövs färre kontakter mellan åklagare och polis om polismyndigheterna i större utsträckning är förundersökningsledare. Åklagarresurser borde också kunna frigöras.

Ska studera effektivitet och kvalitet

Justitieutskottet har beslutat att följa upp lagändringen från 2012. Bland annat ska utskottet studera om effektiviteten ökat genom kortare handläggningstider och om detta kunnat ske med bibehållen utredningskvalitet. Uppföljningen ska också titta närmare på om lagändringen medfört att åklagarresurser har frigjorts för andra ärenden och hur resurserna i så fall omfördelats.

Försvarare vid förhör av unga

Dessutom kommer uppföljningen studera i vilken utsträckning försvarare närvarar vid förhör med unga och om lagändringen inneburit någon förändring på det området. Den som misstänks för brott ska i många fall få en offentlig försvarare, oavsett den misstänktes ålder. När det gäller unga lagöverträdare ska dock en offentlig försvarare förordnas i större utsträckning än när det gäller vuxna personer. Ett problem som uppmärksammats är att förhör hålls med unga utan att en försvarare närvarar.

Uppföljningen beräknas vara klar i februari–mars 2015.

Var social, dela med dig!
, ,