Så kan vi förbättra barn och ungas psykiska hälsa

Det vi kan se i dag är en välfärdsparadox. Barn och unga mår inte lika bra som de har det materiellt. Trots att de allra flesta barn och unga får det ekonomiskt bättre är rotlöshet, ångest, nedstämdhet och bristande framtidstro vardag för allt fler.
Den ökade psykiska ohälsan hos barn och unga oroar. Kristdemokraterna har en politik för att bryta denna utveckling.

Får vi tillsammans med alliansen förtroende att fortsätta regera kommer vi under nästa mandatperiod satsa en miljard kronor för att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga.
Satsningen ska gå till att öka kunskaperna om orsakerna till den ökade psykiska ohälsan, att öka tillgängligheten till stöd och vård samt att förbättra samverkan mellan skola, sjukvård och socialtjänst.

Föräldrarna spelar en avgörande roll i barn och ungas liv. Vi vill därför införa ett krav på kommunerna att erbjuda föräldrar minst ett föräldrastödsprogram under barnens uppväxt. Naturligtvis är deltagandet frivilligt men vi kan se att efterfrågan på föräldrastöd ökar, inte minst bland föräldrar med tonårsbarn.

De allra flesta små barn tillbringar en stor del av sin vardag i förskolan. För barns hälsa och utveckling är det helt centralt att omsorgen är trygg, att varje barn blir sett, att personalen har tid för alla barn. I dag är många barngrupper alldeles för stora. Detta gäller också på fritids där den genomsnittliga gruppen nu har över 40 barn. Kristdemokraterna har länge drivit på för mindre barngrupper och i alliansen valmanifest finns nu pengar avsatta och förslag på hur barngrupperna kan minskas både i förskolan och på fritids.

Vi har även föreslagit mer idrott i skolan. Det är bra för hälsan – även den psykiska hälsan. Men fysisk aktivitet är också bra för skolresultaten. Och bättre skolresultat stärker självkänslan och självförtroendet. Vi är därför glada att vi fått gehör för vårt förslag och nu kommer att utöka undervisningstiden i idrott med 100 timmar i grundskolan under nästa mandatperiod.

Familjen är en grundläggande gemenskap och trygga familjer ger trygga barn. Vi vill främja familjesammanhållning och föräldrasamarbete med en stödjande familjepolitik och god tillgång till familjerådgivning och föräldrastöd på frivillig basis.
Eftersom barnens uppväxt påverkar hela landets utveckling – både ekonomiskt och socialt – kommer vi oförtrutet kämpa vidare för Sveriges barnfamiljer. Kristdemokraterna är familjens röst och garanten för en familjesäkrad politik.

Var social, dela med dig!
,