Trygghet för studenter

Motiosntiden är i full gång förra mandatperioden lade jag 72 motioner (läs dem alla här) och då var jag föräldraledig en motionsperiod. Denna mandatperiod får vi se hur många det blir. Stolt att några av mina motioner gått igenom de flesta av dem i form av att det tillsätts utredning och det är inte fy skam men några som denna införandet av en Raoul Wallenberg-dag, ja nu finns denna dag! Ytterligare en motion som gått igenom – Rätt till skolundervisning för gömda och papperslösa.

En som inte blir motion i år men som jag bevakar gäller trygghetssystemet för studenter. Jag lägger inte denna då den parlamentariska socialförsäkringsutredningen lägger sitt slutbetänkande i januari 2015 och de då ska ha berört frågan. Görs inte det kommer jag återigen sätta vikt vid denna viktiga fråga.

Det är viktigt att den ekonomiska situationen för studenter inte avskräcker från högre utbildning. Satsningar på utbildningssystemet måste därför följas upp av satsningar som säkerställer den enskilda studentens ekonomiska och sociala trygghet. Ett övergripande problem med studiemedelssystemet är att det är dåligt integrerat med övriga delar av trygghetssystemen. De studerande i Sverige behöver ett finansieringssystem som är tryggt, rättvist och förutsägbart.

Kristdemokraterna anser att studiemedlet måste samverka med andra sociala trygghetssystem på ett optimalt sätt, så att den enskilde har möjlighet att försörja sig och leva ett ekonomiskt tryggt liv under sin studietid. Så är inte fallet i dag.

Många studenter har i dag andra förutsättningar under sin studietid än tidigare generationer hade. Studietiden kan vara kämpig för studenter med barn. För ensamstående studenter med barn är det extra svårt att få tiden och pengarna att räcka till. Ett stort problem är att studenters SGI, sjukpenninggrundande inkomst, i dag är kopplad till studiemedel från CSN. Det gör att om man under en termin inte tar studiemedel från CSN påverkas också föräldrapenningen. Studenter som exempelvis sålt en lägenhet eller på något annat vis fått en kapitalinkomst förlorar sitt CSN-stöd och därmed i förlängningen sin föräldrapenning. Detta är knappast rimliga eller ens avsedda konsekvenser med det gällande regelverket.

De svenska trygghetssystemen är uppbyggda som ett generellt stöd som omfattar alla, oavsett livssituation. Det ska alltid finnas ett stöd i händelse av sjukdom, olycksfall eller när man blir gravid, det gäller såväl för dem som arbetar som för dem som studerar. Det vore därför rimligt att den som studerar på heltid har rätt till en lägsta SGI i nivå med vad fullt CSN-stöd ger även om den under en begränsad tid avstår från studiemedel.

Socialförsäkringsutskottet hänvisar i sitt betänkande 2012/13:SfU1 till att den parlamentariska socialförsäkringsutredningen i juni 2012 lämnade delbetänkandet Harmoniserat inkomstbegrepp (SOU 2012:47). I detta betänkande berörs bl.a. frågor om SGI-skydd vid studier och studietids-SGI. Utredningen har dock inte lämnat några konkreta förslag som rör studerande. I utredningens uppdrag ingår att utreda och föreslå nya regler för det inkomstunderlag som ska användas för beräkning av olika dagersättningar inom socialförsäkringen. Utgångspunkten är att inkomstunderlaget ska baseras på historiska (faktiska) inkomster. Vid utformningen av reglerna ska utredningen särskilt beakta de skyddsvärda situationer som kan finnas t.ex. för studerande som är föräldralediga. Enligt utskottet torde detta innebära att också kravet på att den försäkrade bedriver studier med studiestöd för att få behålla SGI:n kommer att övervägas av utredningen.

Utredningen avser att återkomma i januari 2015 med förslag i sitt slutbetänkande. Jag anser att frågorna om beräkningen av SGI för studenter bör lyftas i sammanhanget i syfte att öka tryggheten för studenter som får barn under studietiden i enlighet med vad som anförs i motionen.

Var social, dela med dig!