Mitt hem min borg

På SvD opinionssida har Villaägarna varit tydlig mot bostadsministern om gatukostnader. Nu efter en vecka svarade bostadsministern. De problem han pekar på är sådana som alla är överens om. Men vägen fram är desto osäkrare.

”Mitt hem är min borg”, brukar det sägas. Men nu står villaägare i ett stort antal kommuner inför utsikten att hamna under belägring ledd av bostadsminister Mehmet Kaplan. Flyktvägen riskerar bli via en flyttbil.

Bostadsministern har senkommet rest sig ur den passiva tillvaro han normalt för och vill nu väcka förslag från utredningen ”Ett effektivare plangenomförande” som riskerar medföra oförberedda kostnader motsvarande flera hundratusentals kronor för villaägare. När vi kristdemokrater tog emot utredningen valde vi att inte gå vidare med förslaget. Kritiken från Lagrådet var tydlig, systemet skulle slå mot enskilda fastighetsägare.

Kristdemokraterna drev fram avskaffandet av fastighetsskatten av just anledningen att vi inte ville att fastighetsägare skulle drabbas av oförutsägbara och för de flesta, lite för astronomiska kostnader räcker för att de ska tvingas sälja sina hem.

Dagens regelsystem för finansiering av gatukostnader är inte rättssäkert och saknar acceptans och förståelse hos medborgarna. Vi behöver förändra reglerna. Att som bostadsministern säga att förra regeringen inte förmådde göra något är fel. För vi har tittat på frågan, utrett och kommit med förslag. Utredningen föreslog också förbättrade regler i befintlig bebyggelse där betalningsskyldighet uppstår först i samband med konstaterad nytta för den boende. Det kan finnas situationer då det är försvarbart att fastighetsägare står för hela eller delar av gatukostnaderna, exempelvis i samband med nyexploateringar. I dessa situationer är sambandet mellan kostnaden och den nytta fastighetsägaren får av vägen tydlig.

Utredningen föreslog betalningsskyldighet först i och med att bygglov beviljas för kommande byggrätter enligt detaljplanen med möjlighet till jämkning om betalningsskyldigheten medför alltför stora kostnader för fastighetsägaren. En möjlighet till betalningsplan över 10 år skulle också vara möjlig. De föreslagna lösningarna behöver naturligtvis ytterligare beredning innan de skulle kunna bli föremål för beslut. Jag har tidigare i riksdagen genom statsrådsfråga efterlyst handling från Kaplan i frågan. Jag pekade på de möjligheter där betalningsskyldighet knyts till konstaterad nytta för berörda villaägare istället för att klämma åt enskilda på det sätt som nu riskerar bli fallet.

Svaret från ministern var att han noga skulle överväga det beredningsunderlag som finns samt de synpunkter som Lagrådet framfört och även överväga regleringen av fastighetsägares betalningsskyldighet. Det han nu verkar ha kommit fram till slår hårt mot villaägare – allt för hårt.

Caroline Szyber

Var social, dela med dig!