S saknar konkreta åtgärder

Skriver med Hanns Boris och Helén Krogell om hur fel S har i sina budgetsatsningar gällande bostadsbyggandet i Jönköpingsposten.

I en debattartikel i Jönköpings-Posten lyfter socialdemokratiska oppositionsrådet Mona Forsberg med flera upp att bostadsbyggandet är för lågt i Jönköping.

Vi kristdemokrater håller med.

Antalet lediga bostäder har i flera år varit nära noll och tröskeln för att ta sig in på bostadsmarknaden har varit hög för många, speciellt för unga människor och nyanlända. Socialdemokraternas recept är stimulanspaket, trots att historien har visat att det är just den typen av politiskt styrda åtgärder som hämmat bostadsbyggandet. I 25 år har det byggts på tok för lite bostäder samtidigt som socialdemokratiska regeringar strösslat byggbranschen med diverse stimulansåtgärder.

Under kristdemokraten Stefan Attefalls tid som bostadsminister i Alliansregeringen lades närmare 90 utredningar och myndighetsuppdrag fram som resulterade i över 100 skarpa förslag på bland annat regelförbättringar. Dessa har redan fått effekt och resultatet är att bostadsbyggandet ökat de tre senaste åren, om än inte tillräckligt. Vi fortsätter regelförenklingarna. Den stora skillnaden är att vi istället för att satsa på subventioner som branschen inte har bett om och är kritisk till, väljer vi i vår budgetmotion till riksdagen att stärka bostadsbidraget för de med låga förutsättningar att skaffa bostad.

Med dagens bostadsmarknad måste deras kraft att klara hyror stärkas. Bostadsbidraget är det familjepolitiska stöd som bäst når barnhushåll med låg ekonomisk standard. Det har särskild betydelse för ensamstående föräldrar med mycket knappa resurser. Ett av bostadsmarknadens många problem är att grupper med svag ekonomisk styrka dominerar bland de som är i behov av bostad. Vi satsar också på marksanering för att få fram mer byggbar mark.

Mer måste även göras på kommunal nivå. I vårt remissvar till det kommunpolitiska bostadsförsörjningsprogrammet tidigare i år presenterar vi kristdemokrater flera konkreta åtgärder för ett ökat bostadsbyggande och glädjande nog har samtliga partier i tekniska nämnden anslutit sig till våra förslag vid det senaste sammanträdet i september.

Det är bra för Jönköping när vi kan nå breda överenskommelser i så viktiga frågor som hur vår bostadsförsörjning ska vara. Detta innebär att vi nu höjer ambitionsnivån från drygt 500 nya bostäder till 1 000 nya bostäder om året. Av dessa ska 200 tomter per år produceras för villor i alla kommunens delar och de kommunala bostadsbolagen har fått i uppgift att bygga 150 bostäder per år.

För att effektivisera bostadsbyggandet har vi också satt fokus på de interna processerna mellan de olika förvaltningarna och nämnderna. Vi stärker i nuläget stadsbyggnadskontoret med flera nya planarkitekter för att kunna leva upp till de höjda ambitionerna. När regeringens bostadspolitik sviker får vi i kommunerna spänna musklerna ännu mer för att klara av att producera de bostäder som efterfrågas. Jönköping har mycket hög tillväxtpotential, speciellt med höghastighetsjärnvägen, och vi måste redan nu vara beredda att möta det förväntade trycket på bostadsmarknaden.

Caroline Szyber (KD)

Riksdagsledamot, bostadspolitisk talesperson, ordförande civilutskottet

Hanns Boris (KD)

1:e vice ordförande Tekniska nämnden i Jönköpings kommun

Helén Krogell (KD)

Ledamot Stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun

Var social, dela med dig!