Förverkliga en digital planprocess

Pressmeddelande
Stockholm den 4 november 2015

Förverkliga en digital planprocess

– Med en digitaliserad planprocess kan vi kraftigt förbättra villkoren för bygg och bostadsmarknaden och effektivisera den mödosamma planprocessen.

Det säger Caroline Szyber efter att i en skriftlig fråga till bostadsminister Mehmet Kaplan efterlyst en nationell e-strategi för en digital planprocess.

– Statskontorets utredning har föreslagit en rad åtgärder för att strategiskt från ett nationellt plan digitalisera planprocessen. Det skulle göra bygg- och bostadsmarknaden mer öppen och tillgänglig.

– I kombination med en privat initiativrätt skulle en digital planprocess revolutionera den idag väldigt tidsödande och kostsamma planprocessen.

– Min förhoppning är nu att regeringen ger ett resolut besked om att lyfta denna viktiga fråga, avslutar Caroline Szyber.

Länk till frågan
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Den-digitala-planprocessen_H311212/

Den digitala planprocessen
Statskontoret fick under 2013 i uppdrag att utreda och föreslå med vilka styrmedel regeringen bör påverka utvecklingen mot en sammanhållen digital planprocess. Statskontoret har presenterat sina resultat i rapporten Från analog till digital (2014:3).
Dagens digitalisering av planprocessen är liten och den saknar samordning mellan fragmentiserade it-system utan enhetlig och standardiserad information. En rätt, digitaliserad planprocess har emellertid potential för en effektivare och snabbare hantering av plan- och bygglovsärenden till en positiv effekt på bostadsbyggandet och utbyggnaden av infrastrukturen. Bygg-och bostadsmarknaden skulle bli mer öppen och tillgänglig och välfungerande genom den transparens och förutsägbarhet som en digital planprocess ger. Information om outnyttjade byggrätter, vad som planeras byggas och var kan genom en digital planprocess, digitala planbestämmelseler och öppna data bli tillgänglig över hela landet.
Statskontoret har under sina intervjuer med marknadens berörda aktörer erfarit en efterfrågan på en tydlig gällande standard och en digital process som samtliga aktörer kan samlas kring.
Statskontoret ger i utredningen ett antal förslag på insatser som regeringen kan vidta för att främja en digital planprocess. Utgångspunkten för dessa insatser är en nationell e-strategi för hur en digital planprocess kan förverkligas.
Kommer statsrådet att verka för att regeringen överlämnar ett förslag till en nationell e-strategi för en digital planprocess?

Var social, dela med dig!