Så sätter vi fart på bostadsbyggandet

Varför fortsätter regeringen isolera fråga för fråga ist för att ta ett helhetsgrepp på bostadsmarknaden?? http://www.di.se/artiklar/2015/12/10/amorteringskrav-verklighet-till-varen/

Skriver i vart fall med mina Allianskollegor i Civilutskottet i Aftonbladet om att vi vill fortsätta arbetet med att få fart på bostadsbyggandet
Alliansen: Tiden från idé till byggstart kan kortas ner med upp till ett år.

DEBATT. Sverige behöver inte bara fler tillfälliga boenden under kommande veckor och månader, utan väsentligt högre bostadsbyggande under kommande år. Sverige behöver en effektiv bostadspolitik. Därför är allianspartierna pådrivande för att få på plats reformer som ger snabbare och enklare planprocesser, bättre byggregler och mer mark att bygga på.

Vi är också kritiska mot att regeringens bostadspolitik präglas av passivitet parat med ett ensidigt fokus kring bostadssubventioner som så starkt kritiserats av flera viktiga remissinstanser och ledande forskare.

Steget från idé till färdig bostad måste kortas ner. Processen till byggstart bör göras snabbare och handläggningen bör därför effektiviseras. För några veckor sedan tillkännagav riksdagen för regeringen, på allianspartiernas initiativ, att kortare handläggning med tydliga tidsgränser ska knytas till ekonomiska sanktioner och incitament av något slag.

Den nionde december riktade riksdagen ytterligare tillkännagivanden till regeringen om att återkomma dels med fler åtgärder som kan anmälnings- och bygglovsbefrias, dels med förlag på hur tiden till byggstart kan kortas ner med upp till ett år. Att fler byggåtgärder befrias från anmälningsplikt och krav på bygglov är viktigt för att minska administrationen och underlätta för privatpersoner.

Allianspartierna driver dessutom att överklagandeprocessen ska bli mindre bygghämmande. Bland annat genom att länsstyrelserna tas bort helt som överklagandeinstans för byggärenden.

Den svaga svenska översiktsplaneringen, tillsammans med det krångliga omfattande detaljplanesystemet, är en brist i det svenska systemet. På sikt bör översiktsplanen stärkas och liksom i Norge bli bindande.

Vidare vill vi införa en initiativrätt för privata intressen. I vårt västra grannland Norge kan antingen en kommun eller en byggherre ta initiativ till ett byggprojekt. Att initiativet kommer från privat håll är väldigt vanligt – i de större städerna är fallet så i en absolut majoritet av fallen. Byggherren har en lagreglerad rätt att lägga fram ett planförslag och få förslaget prövat av kommunen.

Svensk bostadspolitik behöver enklare byggregler och mindre markrestriktioner. Migrationsöverenskommelsen mellan allianspartierna och regeringen innebar bland annat att tillfälliga lättnader i plan- och byggregleringen ska genomföras när det gäller tillfälligt bygglov. Men kraftiga lättnader i byggregler behövs också för det långsiktiga byggandet. Det är därför vi vill att fler åtgärder befrias från anmälningsplikt såväl som krav på bygglov.

Byggregler som exempelvis rör tekniska egenskapskrav och utformningskrav bör i flera fall förenklas. Alltifrån bullerregler till, i vissa fall, stelbenta tillgänglighetsregler behöver ändras för att främja ökat byggande. Vidare är det lätt att konstatera att olika former av markrestriktioner som exempelvis strandskydd i områden med lågt exploateringstryck. Lagstiftningen behöver anpassas efter det kraftigt ökade behovet av bostäder. Trots lagstiftningens goda syften måste bostadsbyggandet prioriteras upp och restriktionerna minska.

Slutligen menar vi att bygg- och bostadspolitiken i stället för att kopplas till ineffektiva subventioner bör ses som sammanvävd med en politik för tillväxt och utveckling. Ett gott företagsklimat med förutsägbara spelregler och fungerande jobbpolitik främjar bostadsbyggande, samtidigt som en fungerande bostadsmarknad främjar jobb, tillväxt och ekonomin.

Det är därför dags att regeringen agerar och reformerar i stället för att för att försöka subventionera bort bostadskrisen.

Ewa Thalén Finné (M)

Ola Johansson (C)

Robert Hannah (L)

Caroline Szyber (KD)

Riksdagsledamöter och bostadspolitiska talespersoner

Var social, dela med dig!