Överklaganden stort hinder för byggandet

Hinder i bostadsbyggandet. De är allt för många. På olika områden har regel lagts på regel, med goda föresatser, men konsekvensen har blivit allt krångligare regelverk och stigande byggkostnader. Vi kan kalla det välviljans tyranni. Igår skrev jag om strandskydd. En annan sak som är ett stort hinder för byggande är alla överklaganden. Hur många gånger ska man kunna ompröva samma sak? Idag alltför många gånger? varför ingen avgift som för övriga överklaganden i domstol? Bör införas. Och ska verkligen vem som helst kunna överklaga? Nej! Idag utvecklar jag mina tankar såväl här på bloggen som hos skriver idag på Dagens juridik

Plötsligt kom en oväntad julklapp från bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) i december – en proposition med ambitionen att förenkla byggprocessen. Det var ännu en av Stefan Attefalls utredningsprodukter som fått slippa ur regeringens beredningsbur.

Precis som med bullerkraven var tyvärr även detta en urholkad proposition mot vad den kunde ha blivit. Riktningen är rätt, men tillkomsten av bostäder uteblir.

Priset för politikens retirerande på 1990-talet betalar vi nu. Kristdemokraterna anser att politiken i allra högsta grad har en roll att spela på bostadsmarknaden. Det gäller bara att hitta rätt roll.

När få under 1990-talet och 2000-talet drivit bostadsfrågorna aktivt på central nivå har en mycket långtgående tolkning av försiktighetsprincipen fått fritt spelrum i lagstiftningsarbetet och i tillämpningen av lagstiftningen i myndigheter och kommuner.

På olika områden har regel lagts på regel, med goda föresatser, men konsekvensen har blivit allt krångligare regelverk och stigande byggkostnader. Vi kan kalla det välviljans tyranni.

Med propositionen ”En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser 2015/16:55” ska länsstyrelserna tas bort som instansnivå för överklagande av detaljplaner. Den reducerade instansnivån bidrar till att korta tiden till byggstart för byggprojekt.

Överklaganden är en nödvändighet i ett rättssamhälle men måste till sin omfattning ha rimliga proportioner. Sverige är ett land i pågående bostadskris med en bostadsmarknad som länge varit i kraftig obalans. Förutsättningarna för att uppföra en bostad måste förbättras.

De långa överklagandeprocesserna är en extremt kostnadsdrivande process idag. En process som såväl försvårar byggande och gör att byggtiden blir orimligt lång. Att det ska ta upp till tio år från idé till första spadtaget som i vissa fall i Stockholm är absurt.

Tidigare utredningsarbeten har innehållit flera delar som nu överges. Några av dessa bör särskilt framhållas och kom till uttryck i stiliserad form i den följdmotion jag lade tillsammans med övriga allianspartier. Som kristdemokrat vill jag uttrycka mig ännu tydligare om vad som behöver göras:

Kristdemokraterna föreslår:
•att instansordningen vid överklaganden av beslut enligt plan- och bygglagen effektiviseras genom att, med bibehållen rättssäkerhet, överväga sådant som en minskning av antalet instanser, begränsning av sakägarkretsen, införande av någon form av administrativ avgift vid överklaganden till högre instans.

•Med en avgift i samband med överklagande vinns en återhållande effekt för rimliga proportioner. Internationella erfarenheter visar att det väsentligt skulle reducera antalet överklaganden och att byggandet gynnas när överklaganden avgiftsbeläggs. Idag har en part som överklagar någon av hållpunkterna i byggprocessen inte någon risk att drabbas av kostnader, oavsett om överklagandet var motiverat eller inte och oavsett hur stor skada överklagandet orsakar byggherren. Normalt i svensk allmän domstol är en överprövning alltid förenad med risken att behöva bekosta motpartens rättegångskostnader om överklagandet inte leder till bifall. Detta kostnadsansvar gäller inte vid överklagande av bygglov. Utredning som ligger till grund för propositionen föreslog inte införandet av en överklagandeavgift. Utredningen har varit ute på remiss och flertalet instanser är positiva till utredningens förslag. Vi tycker därför man allvarligt bör överväga att införa en avgift för den som överklagar.

•Hanteringen av överklaganden saknar idag en tidsgräns. Bristen på tidsgräns för hanteringen av överklagan gör det svårt för en byggherre att förutse hur lång tid processen kommer att ta. Det bör därför införas en tidsbegränsning för hanteringen av överklaganden där även en tidsfrist bör övervägas för överklagandeinstanserna om ett ärende inte hanterats inom förutbestämd tid.

•Sakägarkretsen bör begränsas. Idag råder en orimlig ordning där till exempel förändrad vy på håll anses utgöra grund för sakägarskap. Istället bör sakägarkretsen i lagtext begränsas till dem som är direkt berörda. Ett typexempel på överdimensionerad sakägarkrets är turerna kring Slussen i Stockholm.

•Sverige har ett trängande behov av bostäder. Med dagens förutsättningar kan vi inte möta de behov som föreligger. Vi har då inte råd med tunna propositioner. Instanskedjan behöver förändras utifrån grunden så att bostadsprojekt slipper leva som pappersprodukt i ett decennium innan förverkligande. De förändringar vi föreslår skulle göra stor skillnad.

Var social, dela med dig!