Att bygga Sverige

image

Bra Kommun- och landstingspolitiska dagarna i Västerås med tydligt tal av Ebba Busch Thor om vikten av tillit.
Igår och idag har jag talat om stadsplanering, bostadsbyggande och bostadspolitik. #kddagar

Igår höll jag tal.

Vi har gått från bostadsbrist till bostadskris

För några av er har det här varit en utmaning redan tidigare, lokala partier har startas för att de varit emot byggande av bostäder eller rivningar, det har påverkar valutgång och hur samarbeten ser ut i kommuner. Men för långt ifrån alla och inte alls på det sätt som den utmaning vi nu står inför.

Detta är en av samhällets stora utmaningar. Många har kommit allt längre från bort bostadsmarknaden och får allt svårare att komma in. Situationen på bostadsmarknaden är i dag en av de hetaste frågorna både inom rikspolitiken och i ett stort antal kommuner. Det är en fråga som dagligen uppmärksammas av media och som också starkt engagerar en bred allmänhet.

Det är bristen på bostäder som under de senaste åren oftast stått i fokus för den bostadspolitiska debatten. Bostadsbristen är ett generellt problem för hela samhället eftersom den kan hämma den ekonomiska utvecklingen och leda till en rad negativa konsekvenser för enskilda och företag. Allt för många tvingas idag tacka nej till studieplatser eller arbeten pga bristen.

Finansieringen av boendet har ju ägnats stor uppmärksamhet under det senaste åren med diskussioner om snabbt stigande bostadspriser, lånetak, amorteringskrav och eventuella bostadsbubblor. För exempelvis ett ungt hushåll som står i begrepp att satsa sitt sparkapital och ta stora lån för att köpa en bostad leder det givetvis till en osäkerhet om man tar rätt beslut. Alternativet att hyra en bostad förutsätter på många orter att man har köat under flera år eller har de rätta kontakterna.

”Hur löser vi bostadsbristen” är en av de stora frågorna och svaret är akuta. Det finns inte ett svar, en lösning. Långt ifrån. Och det behövs både kortsiktiga och långsiktiga förändringar. Jag ser fram emot att diskutera detta med er mer senare idag och imorgon. Likaså har jag startat en arbetsgrupp med några av er kommunpolitiker.

Det som behövs är åtgärder som stödjer kommunerna att kunna bygga mer, mer byggbar mark måste fram, det måste gå snabbare att bygga och bli enklare, så fortsatta regelförenklingar är helt nödvändiga.
Utöver det behövs ett tydlig fokus på rörlighet.

Jag har efterfrågat svar från regeringen, jag har efterfrågat samtal och så sent som i november sa Kaplan ”det var färdig snackat”. Men så kom helt plötsligt en inbjudan. Kristdemokraterna har inför de bostadspolitiska samtalen som pågår nu varit tydliga med att det är systemförändringar som behövs. Vi måste lösa ut svåra frågor som ändra ränteavdragen, hyressättningssystemet och flyttskatter. En ändring av ränteavdraget skulle i dagsläget kunna äventyra många familjers ekonomi i en tid när amorteringskrav redan införs. Men vi behöver överväga olika åtgärder. Dessa frågor förtjänar breda överenskommelser som håller över tid.

Många kommuner står nu inför en svår situation när de på kort tid ska hitta bostäder till såväl nyanlända som de många andra bostadssökanden. Med dagens förutsättningar kan vi inte möta de behov som föreligger. Under hela hösten har ett flertal aktörer inklusive SKL och Boverket påpekat möjligheten för regeringen att utlysa kristillstånd som kan ge kommuner undantag från plan- och bygglagen (PBL). Det skulle innebära att Sveriges 290 kommuner inte behöver bryta mot lagen.

Största stötestenen enligt många kommuner är riksintressena som begränsar tillgången på mark. I alla goda föresatser- har möjligheten att bygga bostad kommit sist. Det som behövs är att göra bostadsbyggande till ett riksintresse där det i ljuset av dagens kris kan vägas mot andra intressen.

En del av dessa förslag förutsätter beslut från riksdagens sida, men en stor del av bostadspolitiken hanteras som bekant på den kommunala nivån. Jag känner ett ansvar och jag hoppas envar av er som har möjlighet att påverkar också gör det. Men jag känner också tillförlit till att vi kan klara denna utmaning. Och vi gör det tillsammans. Vi har alla ett ansvar att bygga bostäder, bygga kvarter, bygga samhällen. Att bygga Sverige.

Var social, dela med dig!