Boendekostnader måste vara långsiktiga

Skrev med Villaägarna i SvD ekonomi för någon vecka sedan.

”Risk för skattesmäll på småhus till 2018”
Eftersom kommunerna använ­der marktaxeringsvärdena för att beräkna tomträttsavgälder och friköpspriser innebär varje fastighetstaxering ett hot mot familje­ekonomin. Vi har all anled­ning att räkna med en rejäl taxeringssmäll 2018, skriver Caroline Szyber (KD) och Lena Södersten, Villaägarna.

Med dagens prisutveckling på småhusmarknaden riskerar vi en kraftig taxeringssmäll på småhus redan vid nästa fastighetstaxering 2018.

Även om fastig­hets­skatten inte längre driver enskilda familjer från sina hem har landets ­cirka 50 000 tomträttshavare i småhus all anled­ning att oroa sig för vad en sådan smäll betyder i form av chockhöjda tomträttsavgälder och friköpspriser. Om regeringen agerar passivt, vill säga.

Tomträtt infördes 1907 för att människor skulle kunna bo i eget hus även om de inte hade råd att köpa marken. I dag är tomträtt en otrygg upplåtelseform där galop­perande marktaxerings­värden påverkar enskilda familjers boendekostnader på ett oförutsägbart sätt. Avgälderna omregleras vart tionde eller vart ­tjugonde år, vilket bidrar till ­kraftiga trappstegseffekter, men ökning­arna beror framför allt på stigande marktaxeringsvärden. Ibland stiger boendekostnaderna så kraftigt att enskilda famil­jer tvingas flytta från sina hem.

Eftersom kommunerna använ­der marktaxeringsvärdena för att beräkna tomträttsavgälder och friköpspriser innebär varje fastighetstaxering ett hot mot familje­ekonomin. Allmän fastighetstaxering sker vart ­tredje år, men det finns en eftersläpning. 2018 års taxerings­värden sätts utifrån årets fastighetspriser, medan 2015 års taxeringsvärden grundar sig på fastig­hetspriserna 2013. Med den prisutveckling som skett i hela landet sedan 2013 har vi all anled­ning att räkna med en rejäl taxeringssmäll 2018. Höj­ning­arna kan mycket väl bli minst lika stora och omfattande som vid 2009 års fastighetstaxering.

Hotet är alltså uppenbart. Dessbättre finns lösningen – och fortfarande tid att agera.

Under alliansregeringen tillsattes en statlig utredning som presenterade ett antal förslag för att refor­mera tomträtt. För bostä­der föreslår utredningen ett tak för avgälderna så att inte mark­pri­serna ska driva upp boende­kostnaderna på ett orimligt sätt. Samtidigt innebär förslaget att tomträtterna fortsättningsvis ska omregleras varje år. Dessutom underlättas kommunernas hantering.

Rimligen borde det inte finnas några politiska hinder med tanke på att Socialdemokraterna i oppo­sition gjorde ett nummer av att lagen behöver ändras för att skydda tomträttshavarna. Nu behö­ver regeringen visa om det betydde något på riktigt, eller om det bara var tomma ord.

Kristdemokraterna och Villaägarna uppmanar regeringen att bereda ärendet skyndsamt så att lagändringarna hinner genomföras i god tid innan taxeringssmällen 2018 är ett faktum.

Caroline Szyber (KD)

ordförande i riksdagens civilutskott

Lena Södersten

tomträttsexpert

Villaägarnas Riksförbund

Var social, dela med dig!