Debatt tomträtt och lagfartskapning

Herr/fru talman

Betänkandet behandlar tomträttsinstitutet och jag vill därför ta tillfället i akt att verkligen trycka på hur viktigt det är att komma fram till en lösning snart. Jag har ställt fråga till såväl bostadsministern som justitieministern. Lagstiftningen ligger på justitiedepartementet men bostadsministern bör känna för denna fråga också då den påverkar otroligt många människors bostadssituation.

Tomträtterna härstammar från 1907 som en lösning för mindre bemedlade att kunna bygga hus även när pengar saknas för att köpa tomten huset skulle stå på.

I dag är boende i tomträtt präglat av otrygghet och många gånger väldigt utmanande ekonomiska villkor.

Avgäldbestämningen för tomträtterna bestäms med tioåriga eller längre intervaller. Markvärdesökningarna ger då oförutsägbara och väldigt kraftiga avgäldsökningar vid ingången till en ny avgäldsperiod. För de boende i småhus innebär nya avgäldspriser ibland en påtvingad flytt då prishöjningen blir för stor. För kommunerna är de långa intervallen svårhanterliga då man ofta saknar erforderlig kompetens för att definiera sina nya avgäldspriser och måste ta in konsulter.

Under alliansregeringen tillsattes utredningen Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71) som sedan kom att presentera ett antal förslag för att modernisera boendet i tomträtter. Bland utredningens förslag fanns bland annat förslaget att avgälden fortsättningsvis justeras varje år, att avgäldsperioderna görs ettåriga. För småhustomträtterna föreslogs värderingsintervallen bli treåriga. Utredningen föreslog också att räntenivån på avgäldsräntan bestäms till en generell avgäldsränta utifrån den långsiktiga realräntan i stället för de varierande förfaringssätt som används i dag. Utredningen blev efter dess presentation föremål för beredning.

De regler som i dag gäller för tomträtt är besvärliga för kommunerna samtidigt som de innebär att ett kommunalt klubbslag fullständigt kan förändra förutsättningarna för många småhusägare att klara sitt boende.

När jag frågade bostadsministern under debatten om betänkande 2014/15:CU1 vad han ämnar göra i saken hänvisades endast till det faktum att föregående regering aldrig lade fram någon proposition. Debatten för 2014/15:CU1 skedde i början av denna mandatperiod. I det läget uttryckte jag en oro för att den reformiver som präglat bostadspolitiken under Stefan Attefalls tid som bostadsminister skulle avstanna. Nästa gång marktaxeringsvärdena uppdateras är 2018. Här går att frukta en ansenlig prishöjning med tanke på den prisutveckling på tomtmark vi i dag ser. Det är därför angeläget att regeringen undviker en passiv hållning i frågan och i stället försöker reformera gällande regler.

För att undvika ett läge där ca 50 00 hushåll drabbas hårt 2018 behövs ett aktivt beredningsarbete som presenterar en lösning snarast. Jag hoppas därför regeringen snarast tar initiativ för att modernisera de regler som styr prisbilden för boende i tomträtt.

Kristdemokraterna efterfrågar rättssäkra övergångsprocesser när en fastighet byter ägare. Det skulle kännas tryggare för alla om det fanns en viss säkerhet inbyggd i lagfartssystemet. Viktiga ändringar har gjorts av Alliansregeringen men det är också viktigt att uppföljning görs.

Även att skriva sig på någons adress är idag för enkelt. Utgångspunkten borde vara en kontroll med den som står på adressen innan man kan skriva sig där.

Enligt betänkandet pågår det ett arbete inom regeringskansliet jag kan bara säga att det bör prioriteras med tanke på det besvär som dessa situationer innebär för människor. Problemet har funnits länge, det är dock dags för förändringens tid.

Var social, dela med dig!