Alliansen kallar ansvarig minister och berörda myndigheter

Alliansen kallar nu ansvarig minister, Migrationsverket och Skatteverket till Civilutskottet för att följa upp tillkännagivandet från i våras om att stoppa hålet i lagen som tillåter månggiften i Sverige! Vi kräver en utredning i enlighet med vårt tillkännagivande – inte en kartläggning som regering vill ha!

Den 22 mars i år riktade riksdagen efter Alliansarbete i Civilutskottet ett tillkännagivande till regeringen om att tillsätta en utredning för att stoppa erkännandet av månggiften i Sverige. Än har inte något hänt varför Alliansen i Civilutskottet gemensamt nu kräver att ansvarigt statsråd Helene Fritzon samt ansvariga myndigheter Skatteverket och Migrationsverket kallas till utskottet för att svara på om en utredning ska tillsättas och hur myndigheterna bedömer polygamiärenden.

I Sverige är det olagligt att ingå månggifte. Ändå finns idag finns nästan 300 kända fall av bigami eller polygami i Sverige. Det beror på att svensk lag tillåter månggifte om äktenskapet ingåtts i ett land där det är lagligt och de inblandade sedan flyttar hit. Enligt svensk rätt ska utländska äktenskap erkännas om de är giltiga enligt lagen i det land de ingåtts. Undantaget till detta är om effekten av erkännandet går emot svensk så kallad ordre public. Svensk doktrin intar dock inställningen att erkännande av utländska polygama äktenskap inte är i strid mot svensk ordre public. Varje myndighet gör sin egen bedömning och kan ta hänsyn till omständigheterna.

Media har nyligen uppmärksammat att såväl Skatteverket som Migrationsverket erkänt månggiften. Alliansen anser att lagstiftningen behöver moderniseras och anpassas till så att månggiften som ingåtts i utlandet får samma rättsverkan som i Sverige, dvs. att de inte ska erkännas.

Alliansens syn i frågan är tydlig. Samma lagar ska gälla samtliga som bor i Sverige.

Caroline Szyber, Kristdemokraterna

Ewa Thalén Finné, Moderaterna

Ola Johansson, Centerpartiet

Robert Hannah, Liberalerna

Var social, dela med dig!
, , ,