Släpp hyrorna fria i nya hus

Skriver idag på Dagens industri om att tillåta fri hyressättning i nyproduktion. Hyresregleringen behöver reformeras och antalet hyresrätter öka.

DEBATT. Tillåt fri hyressättning i nyproduktion. Med ett starkt besittningsskydd och en förutsägbar indexering av hyran över tid kan antalet hyresrätter öka igen på bostadsmarknaden. Inför höstens riksting föreslår Kristdemokraterna att hyresregleringen reformeras.

Svensk bostadsmarknad har djupgående problem. Trots att byggandet tagit bättre fart är bostadsbristen utbredd runt om i landet. Enligt Boverkets sammanställning av läget på bostadsmarknaden från 2016 råder brist på hyresbostäder i 240 av landets 290 kommuner, företrädesvis i landets större städer och lärosäten. Näringslivet vittnar om en otillgänglig bostadsmarknad där rekryteringar misslyckas på grund av bostadsbristen. Storstädernas handelskammare ser en hotad tillväxt för landets nyckelföretag.

Ekonomer och bostadsforskare hänför det låga byggandet till två faktorer – krångliga byggregler och en hyresreglering som inte fungerar. Hyresrättsmarknaden måste förändras och få en rimlig chans att växa. I dag byggs det för få hyresrätter. Många hyresrätter omvandlas också på grund av bristande lönsamhet till bostadsrätter.

Hyresmarknaden är mycket svårtillgänglig. Den som inte själv kan erbjuda ett hyreskontrakt i byte eller är beredd att skjuta till pengar under bordet får leva i andrahands- eller tredjehandskontrakt i en mycket lång bostadskö. Hyresvärdar kräver fläckfri kreditvärdighet trots hyrans del av inkomsten är nere på nivåer motsvarande tidigt 90-tal. De låga inkomsterna från hyror gör att fastighetsägare säljer sina fastigheter för ombildning till bostadsrätt. Hyresrätten är det perfekta boendet för den medellånga tidshorisonten och som det första boendet vid till exempel flytt till en anställning.

Hyresregleringen och den begränsade möjligheten att ta ut marknadsmässiga hyror i det befintliga beståndet fortsätter dock att hämma byggandet av hyresbostäder, primärt i stora städer. Den bidrar dels till ombildningar av befintliga hyresrätter till bostadsrätter, dels att byggherrar i högre grad planerar och bygger bostadsrätter vid nyproduktion. Det är bra att många får möjlighet att äga sin bostad, men fler hyresrätter är också viktigt. Idag utestängs många hushåll från bostadsmarknaden, däribland hemifrånflyttande unga, nybildade barnfamiljer och nyanlända invandrare. Ett blandat bostadsbestånd är också viktigt för att underlätta för arbetssökande att kunna flytta dit jobben finns eller till studieorten

Reformer av hyresregleringen måste ske varsamt och det är viktigt att konsumenten står stark med ett tydligt besittningsskydd på hyresrättsmarknaden. Bostadsmarknaden är inte vilken marknad som helst, därför är det viktigt att hyressättningssystemet tar hänsyn till människors olika livssituationer och tillgång till kapital. På hyresmarknaden måste lagstiftningen också utformas efter sociala hänsyn och garantera hyresgästen långsiktiga och förutsägbara villkor.

Systemet med presumtionshyror som inrättades 2006 skulle ge en bättre anpassad marknadshyra och främja tillkomsten av fler hyresrätter. Enligt Bokriskommittén har presumtionshyror endast kommit att bli aktuellt i en tredjedel av det som nyproducerats mellan 2008 och 2014.

Partistyrelsen kommer därför till Kristdemokraternas riksting som svar på en motion föreslå att nyproduktion ges fri hyressättning i avtal mellan hyresgäst och fastighetsägare under förutsättning att besittningsskyddet är starkt och indexeringen av hyran är förutsägbar över tid. En indexerad hyra besparar parterna den kostnadskrävande process som hör löpande förhandlingar till. Till det krävs också en offentlig hyresstatistik som ger parterna kunskap till vad som är rimlig hyresnivå och skydd mot ockerhyror, Befintligt hyresbostadsbestånd kvarstår i det befintliga systemet och reformeras varsamt.

Sverige har en växande grupp människor med en sämre ekonomi, betalningsanmärkningar eller som är nyanlända och med mycket små medel behöver etablera sig på bostadsmarknaden. Behovet av en social bostadspolitik är därför mycket stort. Boverket visade i rapporten Etableringshinder på bostadsmarknaden hur 77 procent av fastighetsbolagen har krav på inkomstens storlek i förhållande till hyresnivån, ofta tre gånger årshyran i bruttoinkomst. 1,3 miljoner svenskar klarar inte detta krav. Runt 86 procent av fastighetsvärdarna godkänner inte aktuella hyresskulder, 72 procent kräver goda referenser och 27 procent av företagen säger helt nej till hyressökande med betalningsanmärkningar. Slutligen kräver 14 procent av företagen fast anställning.

Runt om i Europa finns modeller för social housing där områden och fastigheter till sin helhet avdelas som kategoriboende för människor med små medel. Erfarenheterna av stigmatisering och segregation är i sådana fall övervägande. Partistyrelsen anser att det finns anledning att undersöka hur en viss andel av nyproduktionen kan upplåtas för bostadssociala ändamål och anser att detta bör utredas vidare.

Caroline Szyber, ordförande i civilutskottet, Kristdemokraterna

Var social, dela med dig!
,