Samma lagar ska gälla samtliga som bor i Sverige

Samma lagar ska gälla samtliga som bor i Sverige

Alliansen kallade under tisdagen ansvarig minister Heléne Fritzon till Civilutskottet för att få klarhet vad regeringen gjort för att följa upp tillkännagivandet från i våras om att motverka månggifte. Alliansen vill ha en utredning för att stoppa hålet i lagen som tillåter månggiften i Sverige. Det vore också önskvärt att behandla detta ihop med lagstiftning kring barnäktenskap och tvångsäktenskap då det är besläktade problem.

Det var viktigt att kalla myndigheter och minister till utskottet för att få klarhet i flera frågeställningar. Myndigheterna var också tydliga vid dagens utskottsmöte att de välkomnar en tydligare lagstiftning så en ansvarsfull rättstillämpning kan ske.

I Sverige är det olagligt att ingå månggifte. Men svensk lag tillåter månggifte om äktenskapet ingåtts i ett land där det är lagligt och de inblandade sedan flyttar hit. Enligt svensk rätt ska utländska äktenskap erkännas om de är giltiga enligt lagen i det land de ingåtts. Undantaget till detta är om effekten av erkännandet går emot svensk så kallad ordre public. (Ordre public är en rättsordning där inhemska domstolar i mål med internationell anknytning hyser betänkligheter att tillämpa den utländska rättsordningen då tillämpning av den utländska rättsordningen anses stå i strid med den inhemska.) Svensk doktrin intar dock inställningen att erkännande av utländska polygama äktenskap inte är i strid mot svensk ordre public. Varje myndighet gör sin egen bedömning och kan ta hänsyn till omständigheterna.

Media har vid flera tillfällen uppmärksammat att såväl Skatteverket som Migrationsverket erkänt månggiften. Alliansen anser att lagstiftningen behöver moderniseras och anpassas till så att månggiften som ingåtts i utlandet får samma rättsverkan som i Sverige, dvs. att de inte ska erkännas.

Alliansens syn i frågan är tydlig. Samma lagar ska gälla samtliga som bor i Sverige.

Caroline Szyber, Kristdemokraterna

Thomas Finnborg, Moderaterna

Ola Johansson, Centerpartiet

Robert Hannah, Liberalerna

Var social, dela med dig!
,