Säkra våra äldres brandskydd

Skrev i Senioren om brandskydd för våra äldre.

Säkra våra äldres brandskydd

Landets kommuner behöver se över brandskyddet på sina äldreboenden – och låta behov snarare än ett årtal vägleda för om de äldre förtjänar ett fullgott brandskydd.

Varje år omkommer 110 människor i samband med bränder i Sverige. Bland dem är äldre överrepresenterade, i synnerhet gruppen som är äldre än 80 år.

Äldre är utsatta då de på grund av bristande rörlighet kanske saknar möjlighet att själva ta sig ut ur ett brinnande rum eller hus. I en del fall spelar också demens en roll som försvårar utrymning. Äldres boendemiljö varierar också kraftigt med brandskydd som många gånger är bristande.

Beroende på om ett särskilt boende är byggt eller renoverat efter 2012 föreligger helt olika krav på brandskyddet. Efter 2012 inträder de regler som ställer betydligt högre och bättre krav på brandskyddet än tidigare. Dessa boenden är dock i minoritet bland landets särskilda boenden för äldre. Nu är det byggnationsår snarare än behov och risk som styr huruvida våra äldre har ett tillräckligt brandskydd.

Ett fullgott brandskydd för en äldre person innefattar flera åtgärder. Det kan handla om spisvakt, självslocknande cigaretter, brandfilt, påminnelsesystem samt olika typer av brandvarnare och brandsläckare. Absolut säkrast är att ha ett automatiskt släcksystem , till exempel en vattensprinkler. I rapporten Kostnadsnyttoanalyser – Sprinkler i särskild boenden för äldre konstaterar Myndigheten för Samhällsberedskap (MSB) att minst 4 av 5 människor som varje år omkommer på grund av brand på särskilda boenden skulle kunna räddas om sprinkler funnits i byggnaden.

Det krävs ingen fantasi för att föreställa sig en situation där en boende på ett särskilt boende uppfattar ett brandlarm – men själv saknar möjlighet att ta sig ut från byggnaden. Istället måste en många gånger fåtalig personal göra en svår prioritering om hur man ska försöka få ut så många som möjligt. Det är inte tillräckligt att förlita sig på brandcellers hållfasthet i väntan på räddningstjänsten. Väntan på räddningspersonal från brandkår kan på många håll i landet vara alltför lång.

Istället för att säkra ett fullgott brandskydd för äldre väljer kommuner att driva dyra rättsprocesser. Klippans kommun valde hellre att bestrida förläggande från räddningstjänsten och överklaga dom i förvaltningsrätt än att göra de åtgärder som krävs för ett fullgott brandskydd.

För den kommun som avstår från att installera ett fullgott brandskydd kan hänvisas till MSB:s konstaterande att installation av ett sprinklersystem är samhällsekonomiskt lönsamt där nyttan överstiger kostnaden dubbelt upp. Bara minskningen av egendomsskadorna vid en brand räcker för att täcka installationskostnaden. Då har inte ett räddat liv medräknats kalkylen.

I den landsomfattande kommunenkät som Initiativet för fullgott brandskydd samlat framträder kraftiga skillnader mellan kommuners brandskydd. Få kommuner har automatiska brandsläckssystem på samtliga sina boenden och avdelningar. Det ska inte som nu spela roll var i landet man bor för hur bra brandskydd en äldre kan förvänta sig!

När äldres sociala position i samhället mäts genom World Values Survey utmärker sig Sverige genom att vara det land som näst lägst i välden rankar de äldre. Är det ur denna värderingsbas som den låga prioriteringen för äldres brandskydd kommer? Det är inte rimligt att årtalet 2012 är den avgörande faktorn för om äldre ska vara trygga på sina serviceboenden.

Caroline Szyber,
Riksdagsledamot och ordförande i riksdagens civilutskott (KD)

Var social, dela med dig!