Valet 2010 kommer handla om trygghet och valfrihet

Det är ett halvår kvar till valet och förtroendet för Alliansregeringen ökar. Trygghet och valfrihet – det är dessa begrepp som valet 2010 kommer handla om. Två positiva begrepp som jag skrivit om tidigare och som jag tror att alla svenskar längtar efter, inom alla områden av sina liv. Två begrepp som borde känneteckna den svenska välfärden, med tanke på det famösa svenska världsrekordet i högt skattetryck. Vänsterkartellen kämpar febrilt för att representera den trygga och pålitliga välfärden, men i praktiken krackelerar fasaden allt mer. Den svenska verkligheten har kommit ikapp socialisterna. Årslånga vårdköer, för få äldreboenden, en stagnerande handikappolitik och en nedrustad psykiatri – det var det verkliga resultatet av Vänsterkartellens tolvåriga maktinnehav. Välfärdspolitiken behöver även kommande fyra år ha ett fokus på kursomläggning, bort ifrån byråkrati och monopol, mot ett större fokus på patientens behov.

Välfärden kommer tack vare Kristdemokratnera och övriga i Alliansen att förstärkas genom en nysatsning på vård och omsorg. Mycket mänskligt och ekonomiskt kan vinnas genom en ökad mångfald och valfrihet inom vårdsektorn. Den solidariskt finansierade välfärden måste vara öppen för nytänkande. Det krävs en större mångfald, initiativkraft och omvandling, så att patienten och omsorgstagaren kan få bästa möjliga vård och omsorg. Nya starka drivkrafter kan bidra till en välfärd som verkligen möter patientens och omsorgstagarens individuella behov. Inte minst måste den enskilde ges rätten att välja och framförallt att kunna välja bort det som inte fungerar.

Vården och omsorgen måste utgå från en helhetssyn på människan och inte enbart fokusera på de fysiska behoven. Långa vårdköer kan inte försvaras vare sig ur ett mänskligt eller ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Stora ansträngningar måste göras för att minimera väntetiden för vård. Svensk sjukvård måste vara öppen för alla och präglas av god kvalitet. Därför måste även privata sjukhus kunna erbjuda patienter god vård men då måste de också få bra förutsättningar att bedriva verksamhet. Det viktiga är inte vem som utför tjänsterna, utan att alla som lever i Sverige har tillgång till en god och kvalificerad sjukvård med hög tillgänglighet när man behöver den. Det är dags för en bättre, tryggare och mer patientfokuserad vård och omsorg.

Äldreomsorgen måste präglas av värdighet och respekt för den enskilde människan. För att tydliggöra kommunens åtaganden inom äldreomsorgen på ett mätbart och konkret sätt vill vi att varje kommun antar en värdighetsgaranti. En väl fungerande hemtjänst för de som önskar bo hemma när hälsan vacklar och olika former av äldreboenden utifrån de äldres behov ska finnas i alla kommuner. Invandrade äldre människor ska också kunna få vård och omsorg på sitt modersmål. Ingen ska lämnas kvar i ensamhet eller förvägras det boende som de behöver. Samhällets förhållningssätt till de äldre måste präglas av respekt för den erfarenhet och visdom som de äldre besitter samt respekt för den enskildes behov av värdighet inom äldreomsorgen.

Sveriges befolkning förtjänar trygghet och valfrihet. Välj rätt väg, välj Alliansen.

Var social, dela med dig!
, , ,