Medling – en möjlighet

Alliansen i justitieutskottet har sommarlov några veckor till innan det är dags för avstämningar inför EU-möten men vi har hunnit med en hel del det här året. Bland annat har vi lagstiftat om ökade möjligheter till att lösa tvister om detta skriver jag och övriga Alliansen i Sundsvalls tidning.

Två personer som gör affärer ihop kan självklart bli oense. Ofta är inte den bästa lösningen att dra sakerna i domstol utan istället se om det kan lösas genom frivilliga överenskommelser. På detta sätt kan både tid och pengar sparas, såväl för de inblandade som för samhället i stort. Rättsäkerhet handlar också om tillgänglighet och snabbhet och genom medling kan man förebygga en lång och utdragen rättsprocess. Domstolarna har stora utmaningar i att inte bara avgöra utan också medla för att lösa ut rättstvister. I dagens värld är det också vanligt med tvister mellan företag med hemvist i olika länder. Detta gör att det behövs en rad förändringar. 

Alliansregeringen har lagt fram en proposition, som träder i kraft den 1 augusti och som syftar just till att öka möjligheterna att komma överens genom medling och förlikning. Det sker en rad förändringar. Tingsrätters skyldighet att verka för att parterna i en tvist kommer överens genom förlikning eller särskild medling skärps. Det ska krävas att det finns konkreta skäl som talar emot för att inte göra det. Det införs också regler om förlikning och särskild medling i hovrätt. Talefrister och preskriptionstider ska inte längre kunna löpa ut under pågående medling. Medlare ska ha tystnadsplikt och det som överenskommits genom medling ska kunna förklaras verkställbart av tingsrätt.

Medlarens roll är mycket viktig då den har till uppgift att försöka få parterna att komma överens. Medlaren kan agera mer fritt än en domare i och med att den inte har till uppgift att döma. Att det finns kompetenta medlare är därför en viktig förutsättning för att medling ska kunna bli mer vanligt. Medling uppmärksammas allt mer i olika sammanhang vilket borde motverka bristen på medlare. Domstolsverket får också i uppdrag att föra en förteckning över medlare samt ge information om medling och om uppförandekoder för medlare.Vår förhoppning är att de förändringar som nu genomförs ska undanröja de hinder som i dag finns för att fler tvister ska kunna lösas på frivillig väg.

Läs hela artikel här.

Var social, dela med dig!
,