Sjukförsäkringen kräver ansvarstagande

Det har under lång tid nu varit tal om sjukförsäkringen, vad som är fel, vad som bör göras. Kristdemokraterna har en utgångspunkt för sjukförsäkringen. Den ska ge ekonomisk trygghet för den som är för sjuk för att arbeta och rätt hjälp och stöd att komma tillbaka till arbete för den som har arbetsförmåga. Det lever dagens sjukförsäkring inte upp till. Brister i regler och hur reglerna används gör att enskilda kommer i kläm på ett oacceptabelt sätt. De bristerna måste åtgärdas så att sjukförsäkringen ger den trygghet alla som drabbats av sjukdom har rätt till.

Därför har vi Kristdemokrater arbetat intensivt det senaste året med att hitta lösningar på de problem som vi sett. Vi har mött de sjuka som kommit i kläm. Vi har samtalat med personalen i vården och med handläggarna på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Våra slutsatser presenterade vi i början av året. De har sedan legat till grund för det gemensamma arbete som har bedrivits på regeringskansliet. Där har de främsta experterna på socialförsäkringen tillsammans med myndigheternas experter och jurister vänt och vridit på alternativen för att hitta lösningar som kan täppa till de luckor som finns – utan att skapa nya.

Kristdemokraterna har drivit igenom förslag som kommer att öka utrymmet för individuella bedömningar i samband med omförsäkringarna. Vi har medverkat till förslaget om en ny ersättningsform för att den som är nollklassad, dvs saknar sjukpenninggrundande inkomst, ska få ekonomiskt stöd om de behöver återvända till sjukförsäkringen. Inte minst har vi drivit igenom förslaget på ett särskilt bostadsstöd baserat på försörjningsbörda till dem med de lägsta ersättningarna. Den som är sjuk ska ha sin försörjning tryggad från sjukförsäkringen och inte bli hänvisad till försörjningsstöd.

Vi har sett och uppmärksammat problem och vi är beredda att ta vårt ansvar för att rätta till dem. Vi hade också varit de första att välkomna om vi kunde hitta lösningar över blockgränsen. Men det kräver ett ansvarstagande även från oppositionen. Tvärt emot vad nuvarande agerande i riksdagen visar prov på.

Den 7 juni presenterade de rödgröna knappt två sidor där de i tre punkter skisserar sina förslag. Detta fick två myndigheter och en organisation ett par dygn på sig att bedöma. Både Försäkringskassan och Inspektionen För Socialförsäkringen ger i sina synpunkter på oppositionsförslagen tydligt uttryck för tveksamhet kring om förslagen i huvudtaget kommer att leda till förbättringar för den enskilde. De varnar även för att förslagen kan komma att innebära minskade ersättningar och försämrad rättssäkerhet. För oss Kristdemokrater är det helt främmande att med de varningssignalerna och ett så tunt underlag fatta beslut om frågor som är så otroligt viktiga för dem det berör och därmed hela grunden för en trygg sjukförsäkring.

Jag är övertygad att det även hos oppositionen finns en reell vilja att förbättra sjukförsäkringen. Men den viljan måste förenas med ett ansvarstagande för vilka konsekvenser förändringarna kan komma att få. Därför bör oppositionens förslag, innan vi beslutar om dem i riksdagen, skickas på remiss. Det är vad vi begärt de senaste veckorna men oppositionen vägrat. Om oppositionen fortsätter att vägra låta oss remittera deras förslag visar de tydligt att de värnar mer om ett snabbt beslut i riksdagen och att de ska framstå som de som har lösningar på bristerna i sjukförsäkringen än vad de värnar om de sjuka.

Vi Kristdemokrater är inte beredda att riskera ytterligare försämringar och försämrad rättssäkerhet. Istället kommer vi att lyssna på remissinstansernas synpunkter och sedan arbeta för att de nödvändiga förbättringarna ska finnas på plats den 1 januari 2012.

Vi får inte ha ett stelbent system utan vi måste ha ett system som ser människan, sätter den i fokus och ger stöd när det behövs.

Var social, dela med dig!
, ,