Budgetanförande

Nu är en tre timmar lång budgetdebatt klar. När man ändå lägger ned så mycket tid på att skriva anförande så vill jag att det läsas av flera. Nu tv-sänds alla våra debatter på riksdagen.se men när man står där inför en tom kammaren, ja nästa tom brukar vara kanske 10-15 personer på plats så är känslan av att det kanske är någon som ser på tv ganska trevlig. Nedan mitt anförande jag hade några tillägg som det brukar bli när man lyssnat på andras anföranden, pappren är så kladdiga att de knappt syns sen i talarstolen och absolut inte nu efteråt men lyssna på riksdagens hemsida www.riksdagen.se

Herr/fru talman

Till att börja med vill jag säga att jag är glad att det var ett enat utskott som uttalade sig för att förbättra stödet och bemötande till brottsdrabbade för det behövs ett tydligt fokus. Brottsoffrens röster försvinner alltför ofta i bruset.

Ofta när budgetar skrivs glöms det bort att dessa inte enbart handlar om skattefrågor. Det handlar också om satsningar som kan öka tryggheten i samhället och det är det dagens debatt, till stor del, handlat om.

Vad är det som ger rubriker i media? Självklart är det oftast det spektakulära, det som kittlar och skapar utrop av typen: ”Tänk så hemskt! Hur kan man göra något sådant?”. Vi blir bestörta, omskakade, arga, oroliga och vill veta mer. Men bakom de flesta av dessa brott finns det brottsoffer. Hur går det för dem? Vem sträcker ut en hjälpande hand? Vem lånar ett lyssnande öra och guidar dem genom kris, skräck och, inte minst, genom det samhällsmaskineri som ska hanteras?

En av de värsta kränkningar en människa kan råka ut för är att bli utsatt för ett brott. Är det dessutom oprovocerat och våldsamt kan det ta mycket lång tid att bearbeta om det ens någonsin går. Samhället – och där räknar jag in oss alla både som enskilda och i form av ideella organisationer, stat, kommun och myndigheter – har därför ett stort ansvar för hur brottsoffer bemöts och hanteras. Det gäller i extra stor utsträckning om det handlar om barn. Tyvärr får varken barn eller vuxna brottsoffer alltid det skydd och det stöd de borde kunna förvänta sig.

Varje gång en medborgare drabbas av ett brott har samhället misslyckats. Därför tycker vi också det är viktigt att samhället ska ställa sig på brottsoffrets sida, övergrepp och kränkningar ska aldrig tolereras. För den som har blivit utsatt för ett brott är det oerhört viktigt att hela rättskedjan fungerar. Att bli sedd, förstådd, få bästa möjliga stöd och se ett allvarligt menat försök från myndigheternas sida att reda upp ett brott, är alla viktiga delar. Ofta läggs allt fokus legat på gärningsmannens situation. Brottsoffret har kommit i skymundan.

Inom rättspolitiken har vi nu under flera år gradvis rört oss mot ett mer etiskt förhållningssätt, i vilket också brottslingens personliga ansvar uppmärksammas mer och där upprättelsen för brottsoffret förbättrats.

När polisen nu ska omorganiseras är det bra att man också tar ett omtag av arbetssätt och att organisation ser över frågor som rör bemötandet av brottsoffer så att detta förbättras.

Det är viktigt att det finns en gott omhändertagande av offer så att de som utsatts för brott känner att de får ett stöd. Det finns idag flera våldsoffer och brottsoffer som inte anmäler de brott de utsatts för. Hur stort mörkertalet är idag vet man inte men det är viktigt att ett brottsoffer aldrig känner sig negligerat. Kristdemokratern och Alliansregeringen ser mycket allvarligt på att det finns brottsoffer som inte gör en anmälan då de ej känner att de får ett stöd av samhället. Vi kommer inte att tveka att vidta ytterligare åtgärder för att värna rättssamhället, men det är viktigt att vidta rätt åtgärd för att lösa problemet.

Jag besökte för en tid sen en kvinnorjour och då berättade en som arbetade där att en kvinna kommit till dem, hon hade inte vågat anmäla. Efter stöd från Kvinnorjouren kände hon sig redo att göra en anmälan, hon ringde till polisen och fick svaret: kan du inte återkomma i eftermiddag. På kvinnojouren jobbade en fd polis som sa att det var helt fel agerat av polisen de har en skyldighet att motta anmälan och inte be än att återkomma. Detta är tyvärr ett ganska talande exempel.

Alla delar i rätts- och välfärdssamhället måste fungera för att en brottsutsatt ska våga anmäla brott.

Det är dags att se till att talet om stöd till brottsoffren blir mer än bara ord. Men med detta sagt behövs det också konkreta förändringar som förbättrar situationen för den som blivit utsatt för ett brott.  Det pågår ett omfattande arbete och jag tycker det är dags att prioritera brottsoffers behov. Det har av Alliansregeringen satsats på Socialtjänsten, av Åklagarmyndighetens regleringsbrev för 2012 framgår att myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att vidareutveckla åklagarnas kompetens i frågor som rör kontakten med brottsoffer. I Rikspolisstyrelsens regleringsbrev för 2011 anges att Rikspolisstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits inom polisen för att vidareutveckla och följa upp brottsofferarbetet dels inom polisorganisationen, dels i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Av regleringsbrevet för 2012 framgår vidare att Rikspolisstyrelsen ska följa upp och redovisa resultatet av de åtgärder som vidtas under 2012 och 2013 gällande bemötandet av brottsoffer. Enligt 2011 års regleringsbrev för Socialstyrelsen ska myndigheten vägleda socialtjänsten i arbetet med brottsoffer som är i behov av stöd och hjälp. Myndigheten ska ta fram kunskapsstöd för tillämpningen av socialtjänstlagen vid bedömningar av insatsbehov för den som utsatts för brott och dennes närstående.

Herr/fru talman

Brottsoffer ska behandlas med respekt och medkänsla samt skyddas av rättordningen. Återigen tillkännagivandet av utskottet fick en del uppmärksamhet vilket var bra. För hela rättsväsendet behöver bli ännu bättre i sitt bemötande av brottsoffer. I ett rättssamhälle får vi aldrig glömma att brottsoffret måste få ett bra och stödjande bemötande.

Kristdemokraterna vill gärna betona vikten av det brottsförebyggande arbetet för att få ner brottskurvorna. Med ett gediget brottsförebyggande arbete på alla plan kommer vi i framtiden få färre brottsoffer. Det är många olika delar som är brottsförebyggande allt ifrån föräldrars roll till skolan. Och kriminalpolitiken måste stå på ett stadigt ben av förebyggande insatser, där inte minst ökad samverkan mellan familjer, civilt samhälle, skola, socialtjänst och polis spelar en viktig roll för att förhindra att unga beträder brottets väg. Också Kriminalvården har en viktig uppgift i det brottsförebyggande arbetet. Kriminalvårdens möjligheter att rehabilitera den intagne har blivit bättre men ännu mer kan göras. Allt fokus ska inriktas på att den dömde inte ska återfalla i brott. 

Vi har alla ett ansvar för att utforma ett samhälle som är brottsförebyggande i sig. För mig som kristdemokrat innebär det ett samhälle där vi tar ansvar för varandra. Där vi inte bara ser våra egna barn utan också skolkompisen och grannbarnet. För en tid ringde en gammal gymnasiekompis till mig efter att hon läste en rapport som berört henne så mycket att hon frågade mig hur hon kunde göra om hon ville bli kontakt- eller stödperson. En forskare hade intervjuat ett antal kriminella pojkar. Samtliga hade trassliga uppväxtförhållanden. De flesta hade fortsatt sin kriminella karriär, men några hade lyckats sluta. Den gemensamma nämnaren för dom var att de kunde uppge någon vuxen i sin närhet som de som barn känt tillit till. Det kunde vara en släkting, lärare, idrottsledare, granne eller någon annan. De som fortfarande levde ett kriminellt liv kunde inte nämna en enda person som de hade litat på under sin uppväxt. Lagstiftning och myndighetsinsatser är viktiga men det är också vårt personliga ansvarstagande för barn som far illa. Många av dom är framtidens våldsverkare.

Kristdemokraterna vill ha en kriminalvård för alla. Med det menar vi att kriminalvården ska rikta in sin verksamhet på att hjälpa alla som kommer dit. Behandlingarna måste utformas individuellt så att även människor med svåra problem kan ta till sig vården som ges. Med en kriminalvård för alla menar vi dessutom att hela samhället har nytta av en väl fungerande kriminalvård. Om kriminalvården lyckas med att hjälpa intagna till ett bättre liv bidrar det till att minska brottsligheten i framtiden. Antalet brottsoffer krymper och Sverige blir lite tryggare.

Vi måste ta alla delar i kedjan på största allvar. Förebygga, vårda, återanpassa, återupprätta och på ett värdigt och respektfullt sätt möta brottsoffret i en svår situation. I ett rättssamhälle får vi aldrig glömma att brottsoffret måste få ett bra och stödjande bemötande. Det är dags att bättre prioritera brottsoffrets behov.

 

Jag yrkar bifall till betänkandet i sin helhet och avslag på reservationerna och önskar avslutningsvis God Jul.

Sen hade jag ett replikskifte mot Morgan Johansson som finns på webben, han har en tendens att svartmåla allt. Bra sätt att ge folk framtidstro? Inte riktigt…

Var social, dela med dig!
,