Vi är tio gånger så angelägna

Alltför länge har fokus legat på tillgång till förskola och kvaliteten i verksamheten har på sina håll kommit i kläm. För tio år sedan gick 66 procent av alla 1-5-åringar i förskolan. 2010 var siffran 83 procent. Allra mest ökar andelen ettåringar som börjar förskolan. Detta har lett till att barngruppernas storlek ökat. I nästan var femte barngrupp är det 21 barn eller fler. Föräldrar som väljer förskola som barnomsorgsalternativ har rätt att förvänta sig att barngrupper utformas utifrån barnets behov. Dagens föräldrar klagar inte över bristande pedagogik eller snåla mellanmål i förskolan. Det är de alltför stora barngrupperna som de oroar sig över. Det ser vi inte minst i Skolverkets föräldraundersökning för 2012 där var fjärde förälder uppger att de inte är nöjda med barngruppernas storlek.

Vi kristdemokrater välkomnar regeringens satsning för att minska barngrupperna och höja kvaliteten i förskolan. Mellan 2015 och 2017 tillför regeringen 125 miljoner årligen för att kommunernas ska kunna säkerställa en lämplig personaltäthet och avdelningsstorlek, särskilt för de yngsta barnen. Det är glädjande att hela regeringen nu tar initiativ för mindre barngrupper.

Men vi vill mer, mycket mer. Med 125 miljoner per år kommer vi en bit på vägen men inte tillräckligt långt. Vi kristdemokrater vill satsa 1 400 miljoner kronor genom en modell där föräldrar, stat och kommun tillsammans gör mindre barngrupper möjliga. Vårt förslag ger de kommuner som är beredda att minska barngruppernas storlek rätt att höja maxtaxan med som mest 100kr. För varje krona som föräldrar betalar i höjd maxtaxa bidrar kommunerna själva med en krona och staten med två kronor. Alla föräldrar som bidrar genom en höjd avgift ska garanteras att deras pengar, tillsammans med kommunernas och statens, används just till att minska barngrupperna. De ska kunna se resultat.

En majoritet av våra barn går i grupper som är större än vad forskningen rekommenderar för att barnen ska utvecklas på bästa sätt. Förutom att det är dåligt för barnen, tillvaratas inte förskolelärarnas kompetens om de har omöjliga förutsättningar. För en god tillväxt krävs en god uppväxt. Mindre barngrupper i förskolan är en viktig pusselbit. Kristdemokraterna har den politiska viljan och är beredda att göra de prioriteringar som krävs för Sverige ska bli världens bästa land att växa upp i.

Var social, dela med dig!
, ,