Rättspolitik för trygghet och tillit

Idag skriver Expressen om att det kommer komma fler kvinnliga partiledare framöver. Det är jag övertygad om och nej behöver varken kvotera in kvinnor eller män. Utöver de namn som nämns i artikel (bl a mitt) vet jag fler duktiga potentiella (kvinnliga) partiledare.

Skriver idag i Magasin Para§rafen om en rättspoltik för trygghet och tillit.

Rättspolitik för trygghet och tillit

Så var det Kristdemokraternas tur. Caroline Szyber skriver:

Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, oavsett om man bor på landsbygden, i en stad eller i en förort. En av statens viktigaste uppgifter är att genom ett väl fungerande rättsväsende ge medborgarna trygghet. De senaste åren har vi i Sverige sett hur nya typer av kriminella gäng vuxit fram. Begreppet gatugäng används ofta för att beteckna denna typ av gäng, ett löst sammansatt nätverk som uppstår i områden med stora sociala problem.

Gatugängen inriktar sin rekrytering mot ungdomar och barn. För att bemöta denna nya hotbild behövs en ny politik med ett helhetsperspektiv på barn och ungdomar och deras uppväxtmiljö, såväl som en offensiv kriminalpolitik. Att förebygga brott och att ungdomar hamnar i brottsliga aktiviteter och att tidigt reagera mot, och bryta, kriminellt beteende är av största vikt.

För att lyckas med detta behövs en politik med ett helhetsperspektiv på barn och ungdomar. Det behövs en stödjande familjepolitik, en bra skola, satsningar på ungas uppväxtmiljö och en offensiv kriminalpolitik.

Om samhället ska lyckas stoppa gängkriminalitet räcker det inte med att bekämpa brotten, arbetet måste också inriktas på att bekämpa brottens orsaker. Vi kan dock inte räkna med att någonsin få ett perfekt samhälle. Överträdelser mot lagarna kommer alltid att inträffa. Därför behövs ett fungerande rättsväsende som är anpassat till samhällets och kriminalitetens förändringar.

Kriminalpolitiken måste stå på en stadig grund av förebyggande insatser, där inte minst ökad samverkan mellan familjer, civilt samhälle, skola, socialtjänst och polis spelar en viktig roll för att förhindra att unga beträder brottets väg. Även Kriminalvården har en viktig uppgift i det brottsförebyggande arbetet. Kriminalvårdens möjligheter att rehabilitera den intagne har blivit bättre men ännu mer kan göras. Inriktningen ska vara att den dömde inte ska återfalla i brott. Vi vill därför se nya former för samverkan mellan Kriminalvården och andra aktörer för att förbättra återanpassning till ett liv utan kriminalitet. Vi vill också att Kriminalvården ska utöka och utveckla arbetet med särskilda utslussningsåtgärder för att de intagna ska vara bättre förberedda för livet efter tiden på anstalt.

Vi har alla ett ansvar för att utforma ett samhälle som är brottsförebyggande i sig. För Kristdemokraterna innebär det ett samhälle där vi tar ansvar för varandra. Ett samhälle där vi inte bara ser våra egna barn utan också skolkompisen och grannbarnet. Ett par forskare intervjuade ett antal kriminella pojkar, samtliga med trassliga uppväxtförhållanden. De flesta hade fortsatt sin kriminella karriär, men några hade lyckats sluta. Den gemensamma nämnaren för de som slutat var att de kunde uppge någon vuxen i sin närhet som de som barn känt tillit till. Det kunde vara en släkting eller en lärare de hade litat på under sin uppväxt. Lagstiftning och myndighetsinsatser är viktiga men vi har alla ett ansvar för barn som far illa.

Fler synliga poliser i brottsutsatta områden. Internationell forskning visar att ökad direkt patrullering i områden med hög brottslighet fungerar brottsförebyggande. Fler synliga poliser är mycket viktigt för att ungdomsgäng inte ska få känslan av att ha kontroll över vissa bostadsområden och för att öka tryggheten för övriga boende i området.

Social Impact Bonds för att förebygga brott. Det civila samhället har redan idag stor betydelse för att stötta tidigare dömda personers återanpassning. Föreningar bör uppmuntras att finnas med som en del i livet innan och efter frigivningen.

På senare år har begreppet ”Social Impact Bonds” (SIB) etablerats i Storbritannien. Detta innebär att civilsamhället får ekonomisk ersättning från staten i förhållande till hur väl man lyckas med att återanpassa tidigare brottslingar. De fördelar som antas finnas med SIB är bland annat incitamentet att nå resultat, samt att privat finansiering kan tillhandahållas för att skapa en infrastruktur för rehabilitering. En försöksverksamhet med s.k. Social Impact Bonds bör prövas i exempelvis utsatta områden i samarbete mellan offentliga, privata och ideella aktörer för att minska risken att unga personer som dömts för brott återfaller till brottslig verksamhet.

Kriminalisera medverkan i terrorstämplade organisationer. Vi vill kriminalisera förberedelse inför, deltagande i träning inför och deltagande i väpnad strid för organisationer som är terrorstämplade enligt EU:s eller FN:s klassifikationer.

Bekämpa den organiserade brottsligheten – pröva anonyma vittnen. Prioritera bekämpningen av den organiserade brottsligheten, detta gäller såväl lokalt baserade kriminella gäng som mobila ligor med internationell koppling. Möjligheten att vittna anonymt i vissa specifika typer av brottmål bör prövas i Sverige. Det kan exempelvis vara när det finns allvarliga hot från gäng.

Prioritera kampen mot bostadsinbrott. Bostadsinbrott bedöms i regel som grov stöld. I många fall leder det till ett fängelsestraff på mellan 6-8 månader, vilket i praktiken ofta innebär villkorlig dom och böter. Eftersom inbrott i bostaden innebär en stor integritetskränkning för den som drabbas vill vi skärpa straffen för inbrott genom att införa en ny brottsrubricering, inbrottsstöld, med en högre straffskala än den som gäller för grov stöld. Det skulle medföra att fler tvingas avtjäna fängelsestraff för inbrott än vad som är fallet idag.

Skärp straffen för seriebrott. Skillnaden mellan att begå ett brott eller många likartade brott är för liten idag och behöver öka. Det ska ske genom skärpta straff för seriebrott.

Det allra viktigaste i rättspolitiken är ändå att motverka brott. Det brottsförebyggande arbetet berör hela samhället. För ett framgångsrikt arbete krävs att olika myndigheter kan samverka effektivt. Det är dags att börja kalla saker för vad de verkligen är. Ungdomsvåldet idag är inte ett ungdomsproblem som vuxenvärlden kan ignorera längre, utan det är ett samhällsproblem som alla måste uppmärksamma tidigare. Kristdemokraterna vill gärna betona vikten av det brottsförebyggande arbetet för att få ner brottskurvorna. Med ett gediget brottsförebyggande arbete på alla plan kommer vi i framtiden få färre brottsoffer.

Caroline Szyber (KD), riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson

Var social, dela med dig!
, ,