Fler steg för en effektivare plan- och bygglag

Herr/fru talman

Svensk bostadsmarknad befinner sig i kris. Trots att byggandet tagit bättre fart är bostadsbristen utbredd runt om i landet. Enligt Boverkets sammanställning av läget på bostadsmarknaden från 2016 råder brist på hyresbostäder i 240 av landets 290 kommuner, företrädesvis i landets större städer och lärosäten.

Bristen på lägenheter får många samhällsskadliga konsekvenser:

• Unga får svårare att flytta till städer där det finns jobb- och utbildningsmöjligheter

• Tillväxtföretag får svårare att rekrytera rätt kompetenser och förse dem med bostäder

• Par får svårare att hitta större boende när de vill bilda familj

• Äldre får svårt att hitta en mindre lägenhet när barnen flyttat ut

• Nyanlända får svårare att etablera sig i områden där det finns enkla jobb som underlättar integrationen

”Hur löser vi bostadsbristen” är en av de stora frågorna och svaret är akuta. Det finns inte ett svar, en lösning. Långt ifrån. Och det behövs både kortsiktiga och långsiktiga förändringar.
Vi debatterar idag Fler steg för en effektivare plan- och bygglag, som presenterar några förslag på snabbare planeringsprocess för att få fart på byggandet. Ändringarna, som syftar till att göra planprocessen mer effektiv, innebär bl.a. att kommunerna tidigt i planeringen ska kunna få besked från länsstyrelsen om vad staten anser om det planerade byggandet. På så vis minskar risken för att kommunerna lägger tid på planering i onödan. Beslut som rör detaljplaner ska kunna delegeras från kommunfullmäktige till kommunstyrelse eller byggnadsnämnden. Då blir handläggningstiden förhoppningsvis kortare och kostnaden kan bli mindre. Fler åtgärder ska också undantas från kravet på bygglov i plan- och bygglagen. För privatpersoner handlar det till exempel om att bygga en balkong eller burspråk i en- och tvåbostadshus inom områden med detaljplan.

Kristdemokraterna tycker att dessa steg är bra men hade gärna velat att regeringen gått längre. Likaså kan jag inte låta bli att tänka att om Socialdemokraterna och Miljöpartiet bara röstat ja till den proposition som Alliansen lade fram i juni 2014 hade detta redan gått igenom och varit verklighet.

Den tid som i dag går åt från det att någon avser att uppföra ett bostadshus till dess att en nyckel kan sättas i dörren är alldeles för utdragen. Långa ledtider är kostnadsdrivande, höjer risken för den som bygger och försämrar konkurrensen då främst stora företag har råd att ligga ute med pengar under en så lång period som det oftast är fråga om. Ledtiderna står i vägen för en utökad bostadsproduktion och gör att det blir svårare att snabbt växla upp tempot i byggandet.

Kristdemokraterna lade ihop med övriga Alliansen en följdmotion där vi är tydliga men vad som behövs ytterligare;
· Alliansen ser att det finns ett behov av att minska ledtiderna för bostadsbyggande, särskilt avseende den kommunala detaljplaneringen. Vi föreslår därför att de detaljplanebestämmelser som kommunerna ställer upp ska analyseras, för att avgöra vilka krav som är rimliga, i syfte att möjliggöra för fler förenklingar i plan- och bygglagen.

· Vi vill att vissa planbestämmelser i detaljplan inte längre ska gälla efter genomförandetidens utgång.

· Startbesked
I stort sett alla aktörer inom bostads- och byggsektorn är överens om att dagens planeringsprocesser för byggande av bostäder överlag tar för lång tid. Därför bör ytterligare åtgärder vidtas. Processen till byggstart behöver kortas, och därför bör kravet på startbesked tas bort ut plan- och bygglagen.

· Ytterligare undantag från kravet på bygglov när det gäller väderskydd bredvid varandra och även reklamskyltar i anslutning till väderskydd.

· Bygglovsbefrielse

Regeringen föreslår i propositionen att vissa förändringar avseende bl.a. färg, fasadbeklädnad och tillbyggnader ska undantas från kravet på bygglov. Vi välkomnar detta. Dock finns det skäl för att följa upp hur denna typ av undantag eller bygglovsbefrielser hanteras av kommunerna. Vi föreslår därför att regeringen ska följa upp att kommunerna inte missbrukar möjligheten att i en detaljplan återinföra krav på bygglov för åtgärder som befriats från bygglov.

· Det vore också på sin plats att utreda möjligheten att utvidga undantaget för bygglov för nybyggnad till att även gälla nybyggnad på allmän plats där kommunen inte är markägare

Det är positivt att statsrådet deltar i debatten och utöver de medskick jag redan gjort vill jag också ta tillfället i akt att påminna om det tillkännagivande som finns om privat initiativrätt.

Bifall till reservation 3.

Var social, dela med dig!