Freda våra akutsjukhus

Freda våra akutsjukhus

Motion 2017/18:9
av Caroline Szyber (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en särskild straffskärpningsgrund vid angrepp mot viktiga samhällsfunktioner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sjukhus är och ska vara en frizon. Till och med i krig är det en fredad zon. Den senaste tidens utveckling i Sverige bryter dock mot denna hävd. Våldsattackerna mot sjukhus ökar och det markant.

Hot mot vårdpersonal i samband med vård av skottskadade ökar på sjukhus i flera större städer runt om i Sverige. Det visar en kartläggning som SVT Nyheter har gjort av 15 av Sveriges största sjukhus.

Undersökningen visar att det inte bara är i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö som de hotfulla situationerna ökar. Även på sjukhus i Norrköping, Borås, Västerås och Uppsala ökar problemen.

Vårdpersonal på Skånes universitetssjukhus i Malmö berättar att de har hotats till livet i situationer som rör gängrelaterat våld och Akademiska sjukhuset i Uppsala säger att hotfulla situationer uppstått vid sju tillfällen de senaste två åren. Problemen inträffar bland annat när anhöriga och vänner till den skadade samlas i väntrummen. Personer inom gängrelaterad miljö besitter i regel stort våldskapital och är väldigt lättkränkta. Sedan en tid tillbaka låser sjukhuset entrén in till själva akutavdelningen, en förändring som gjordes för att öka säkerheten.

Men det är svårt att få en samlad bild över hur många incidenter som är kopplade till skjutningar och kriminalitet vid landets sjukhus. Många sjukhus redovisar inte dessa händelser på något specifikt sätt i sin uppföljning jämfört med andra typer av hot och kan därför inte svara på hur många de är. Däremot uppger flera av sjukhusen att deras bild är att problemet ökar.

I en artikel i Vårdfokus framkommer att personalen vid ett sjukhus försöker att undvika att vara ensamma inne på ett rum där en skottskadad vårdas. I normala fall är de två, medan en tredje väntar vid dörren för att kunna kalla på vakter om något händer. Tyvärr saknas ofta de personalresurserna, vilket leder till att personal tvingas vara ensam med patienten.

Hot och våld inom vård och omsorg leder till psykiska, fysiska och ekonomiska konsekvenser för den drabbade, arbetsplatsen och samhället. Både vårdtagare och anställda kan uppleva oro för att utsättas för våld i vården. Det är både ett allvarligt vård- och ett arbetsmiljöproblem.

Sjukhusen måste fredas från gängen. Samhället måste markera allvaret i dessa brott och det bör också tydligare speglas i straffsatserna. Det är dags att införa en särskild straffskärpningsgrund, som ska gälla vid hot och skadegörelse på sjukhus och vårdcentraler. Det är viktigt att brott som innefattar ett angrepp mot viktiga samhällsfunktioner leder till skärpta straff.

Var social, dela med dig!
,