Inga barn ska vara gifta i Sverige

Skriver idag i Dagen om barnäktenskap själv samt med Alliansen i civilutskottet i Dagens juridik.

Det utredningsförslag som nu lämnats är otillräckligt. Barn har rätt till sin barndom. Vi har ett ansvar att värna om en lagstiftning där alla barns rätt till sin egen frihet och eget liv skyddas, skriver Caroline Szyber (KD).

Sverige får inte svika barnen som drömmer om en trygg och tillitsfull barndom och att få leva ett självständigt liv. I mötet med andra länders sedvänjor ska vi inte tumma bort de mänskliga rättigheterna.

Barn ska aldrig ses som gifta eller utsättas för äktenskapstvång i Sverige.

Alliansen har tidigare skärpt lagen på ett flertal punkter för att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Vi tog bort möjligheten till dispens från 18-årsgränsen för att få gifta sig och möjligheten att erkänna utländska barnäktenskap begränsades kraftigt. Dessutom tog Alliansregeringen initiativ till en rad åtgärder för att förhindra äktenskapstvång, bland annat skärptes de dåvarande reglerna till att även innefatta situationer där den unges utsatthet utnyttjas utan att det nödvändigtvis förekommer tvång.

Sedan dess har svagheter i regelverket aktualiserats, trots ny lagstiftning, inte minst mot bakgrund av ett ökat antal asylsökande. Migrationsverket slog våren 2016 larm i rapporten ”Är du gift?”.

I rapporten identifierades att minst 132 barn själva lämnat uppgifter om att de var gifta i samband med asylansökan. Myndigheten konstaterade även att det troligen finns ett mörkertal. Förra året uppdagades hur Malmö kommun låtit 59 flickor i åldern 15-17 år bo med vuxna på Migrationsverkets boenden.

Totalförbudet mot barnäktenskap gäller endast för personer som har anknytning till Sverige, och då oavsett om äktenskapet ingås här eller utomlands. Däremot täcker förbudet inte äktenskap som ingåtts utomlands och där ingen av parterna har svensk anknytning. Många barn som gifts bort i sitt hemland har därför fortfarande ansetts vara gifta när de sökt asyl i Sverige. Särskilt har uppmärksammats hur barn har försatts i giftermål för att skyddas under farofyllda flyktvägar.

För att bryta den här utvecklingen tillsatte regeringen efter påtryckningar från allianspartierna en snabbutredning. Utredningen skulle lämna förslag för att förhindra att barnäktenskap erkänns om någon av parterna var under 18 år när de kom till Sverige, oavsett parternas anknytning till Sverige.

Men det utredningsförslag som nu lämnats är otillräckligt. Utredningen vill låta undantagsbestämmelsen vara kvar. Detta invänder vi mot, vi vill att möjligheten till undantag från erkännandeförbudet vid synnerliga skäl avskaffas.

Barn under 18 år ska inte räknas som gifta i Sverige. Det ska vara betydelselöst om det fanns anknytning till Sverige eller inte då äktenskapet ingicks. Detta oavsett om personerna är födda och uppvuxna i Sverige eller om de precis kommit hit.

Barn har rätt till sin barndom. Vi har ett ansvar att värna om en lagstiftning där alla barns rätt till sin egen frihet och eget liv skyddas. Barn – oavsett härkomst – ska vara garanterade att få sina rättigheter försvarade. Barnäktenskap ska vara förbjudet i Sverige.

Caroline Szyber, ordförande i civilutskottet (KD)

I Dagens juridik med Alliansen

I Sverige ska var och en vara garanterad friheten att själv få leva och forma sitt liv. Ingen ska få ta sig rätten att inskränka en annan människas frihet.

Samma trygghet ska gälla för barn att slippa bli bortgifta eller utsättas för äktenskapstvång.

År 2014 genomförde Alliansen ett flertal lagändringar i syfte att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap.

Alliansregeringen tog bort möjligheten att få dispens från den 18-årsgräns som gäller för att få gifta sig och möjligheten att erkänna utländska barnäktenskap begränsades kraftigt. Alliansregeringen tog dessutom initiativ till en rad åtgärder för att förhindra äktenskapstvång, bland annat skärptes de dåvarande reglerna till att även innefatta situationer där den unges utsatthet utnyttjas utan att det nödvändigtvis förekommer tvång.

Sedan dess har svagheter i regelverket aktualiserats, trots ny lagstiftning, inte minst mot bakgrund av ett ökat antal asylsökande.

Migrationsverket slog våren 2016, i rapporten ”Är du gift?”, larm om att man hade identifierat minst 132 barn som själva lämnat uppgifter om att de är gifta i samband med asylansökan.

Myndigheten konstaterade även att det troligen finns ett mörkertal. Totalförbudet mot barnäktenskap gäller nämligen endast för personer som har anknytning till Sverige, oavsett om äktenskapet ingås här eller utomlands.

Däremot täcker förbudet inte äktenskap som ingåtts utomlands och där ingen av parterna har svensk anknytning. Många barn som gifts bort i sitt hemland har därför fortfarande ansetts vara gifta när de sökt asyl i Sverige.

I dagsläget saknas förbud mot erkännande om ett barnäktenskap ingåtts utomlands då ingen av makarna hade anknytning till Sverige när vigseln skedde.

I mars i år tillsatte regeringen, efter påtryckningar från oss i Alliansen, en särskild utredare som ska undersöka om det finns behov av ytterligare åtgärder i syfte att säkerställa ett starkt skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv.

Utredningen föreslår att reglerna om hinder mot erkännande bör utvidgas till fall då någon av parterna var under 18 år då de kom till Sverige oavsett parternas anknytning till Sverige.

Sedan år 2014 är utrymmet för att erkänna utländska äktenskap som ingåtts av barn med anknytning till Sverige i stort sett borttaget. Utrymmet för att göra undantag från erkännandeförbudet gäller endast om det finns synnerliga skäl att erkänna äktenskapet.

Utredningen vill låta undantagsbestämmelsen vara kvar. Detta invänder vi mot, vi vill att möjligheten till undantag från erkännandeförbudet vid synnerliga skäl avskaffas.

Inget barn under 18 år ska kunna räknas som gift i Sverige, oavsett om det fanns anknytning till Sverige eller inte då äktenskapet ingicks. Det gäller lika mycket för dem som är födda och uppvuxna här, som för de som precis har kommit hit.

Det ska vara en självklar utgångspunkt för alla att barn inte ska vara gifta i Sverige.

Barn ska ha rätt till sin egen frihet och sitt eget liv och det ska gälla alla barn, utan undantag. Om detta ska det inte råda någon tvekan – barnäktenskap ska vara förbjudet i Sverige.

Barn som kommer hit ska vara garanterade att få sina rättigheter försvarade. I Sverige ska trygghet, jämställdhet och rätten att själv välja gälla alla.

Var social, dela med dig!
, ,