Interpellation om Taiwan

I fredags hade jag en interpellation mot Margot Wallström om Taiwan, se hela debatten här.

Herr talman! Tack, utrikesministern, för svaret! Utöver den skriftliga fråga som du hänvisar till skulle en interpellationsdebatt ha skett för två veckor sedan, men då hade jag tappat rösten. Jag var tvungen att dra tillbaka interpellationen och lägga fram den nu igen. Det är bra att vi kan ha debatten i dag i stället.

Det var nästan lite talande att jag tappat rösten och var otalbar, för precis så upplever nog Taiwan sin situation på världsarenan. De vill bidra, ta ansvar och påverka. De vill vara en positiv kraft. Men de har lite stöd, alltför lite stöd. Det visar också hur fel delar av FN-systemet är när ett land har så tydlig vetorätt och ett land så tydligt kan bestämma över ett annat. Så var aldrig tanken.

Låt mig förstärka det genom att ge ett litet historiskt perspektiv. På grund av den komplicerade historiska koppling som Taiwan har till Folkrepubliken Kina har alla försök att återupptas i världssamfundet FN nekats till följd av Kinas vetorätt. Men Taiwan var en av grundarna av FN och satt med i FN:s säkerhetsråd fram till 1971 då president Nixon och ordförande Mao kom överens om att återuppta Kina i FN och utesluta Taiwan.

Jag vill säga lite om hur situationen ser ut i dag. Kinas inflytande gjorde sig påmint under våren 2017 då Taiwan förvägrades sin observatörsstatus WHA, World Health Association, som är beslutsorgan för Världshälsoorganisationen, mer känt som WHO. Taiwan hade deltagit i WHA under åtta år innan dess och bidragit till en bättre världshälsa utifrån sina resurser och sitt engagemang. Risken med politisk isolering är att den kan få farliga konsekvenser under förhållanden där man egentligen ska ha ett utbyte, såsom vid den historiska epidemin sars och om vi skulle få liknande sådana epidemier.

Taiwan har en viktig roll att tjäna som demokratisk förebild för den kinesisktalande världen – bland annat genom dess bakgrund men också genom de kulturella värden som Taiwan har. Det blir bro mellan Kina och västvärlden som vi inte ska försumma. Med stöd av det internationella samfundet kommer Taiwan att kunna bli en viktig aktör och försvarare av de demokratiska värdena.

Taiwan har i dag fullvärdiga diplomatiska förbindelser med över 20 stater. Det är 23 länder som har erkänt landet, däribland Vatikanstaten och större länder som Paraguay. Länder som USA har högt utvecklade inofficiella diplomatiska förbindelser med Taiwan. Taiwan har också egna inofficiella diplomatiska kontakter i en rad länder, ofta under beteckningen Taipei Mission, som finns här i Sverige. Det har en tydlig egen utrikespolitik, ett eget nationellt försvar, och alla politiska och ekonomiska frågor och avtal förhandlas med den demokratiskt valda regeringen i huvudstaden Taipei. Utifrån detta och utifrån Taiwans ekonomiska ställning är Taiwan en betydande aktör i såväl handel som diplomati.

Tyvärr tycker jag att svaret på både den skriftliga frågan den 18 oktober och denna interpellation inte riktigt öppnar för någon förändring av situationen. Jag beklagar att utrikesministern avfärdar Taiwans roll med att få stater erkänt det som stat. Om man ska jämföra med andra länder såsom Palestina tycker jag att regeringen där har en helt annan ton och öppenhet kring dess möjligheter till engagemang i internationella organisationer.

Herr talman! Tack för debatten och för att du väcker frågan, Caroline Szyber! Sverige har ett intresse av att stödja Taiwan – en av världens största ekonomier med över 23 miljoner invånare – på ett meningsfullt sätt. Taiwan ska få delta i internationellt samarbete så länge som det inte förutsätter status som stat, och Sverige kommer att fortsätta att verka för ett så allomfattande samarbete som över huvud taget är möjligt.

Vi kommer att fortsätta att i säkerhetsrådet och i FN verka för reformer som i varje fall begränsar vetoanvändningen. Det är viktigt att vi för diskussionen om hur man utvecklar internationella samarbeten; där har vi en stark samsyn.

Kina har förändrat sin hållning vad gäller Taiwans deltagande i internationellt samarbete. Det kan vi bara beklaga. Det gällde senast exempelvis Kimberleyprocessen, som handlar om diamanter. Taiwan är en jättestor importör och aktör när det gäller diamanter. Det är olyckligt för oss alla när det tar sig den här sortens uttryck, och det är sådant som vi kan föra diskussion om också i våra bilaterala kontakter.

Anf. 11 Caroline Szyber (KD)

Herr talman! Tack, utrikesministern, för möjligheten att få några förtydliganden i dag! Jag tar med mig att Sverige kommer att stödja deltagande på ett meningsfullt och aktivt sätt när det finns möjlighet och att kanske också titta på samförståndsavtal i större omfattning.

Jag är glad för de förtydliganden som har kommit under dagens interpellationsdebatt. Tack för den!

Anf. 12 Utrikesminister Margot Wallström (S)

Herr talman! Taiwan är en välutvecklad demokrati med demokratiska rättigheter som fria val, yttrandefrihet och ett gott läge för mänskliga rättigheter. Det förtjänar att påpekas. Taiwan är på många sätt ett bra samhälle att leva i. Sverige har välutvecklade handelsförbindelser med Taiwan, och vi träffas varje år på statssekreterarnivå.

Vi kommer som sagt att fortsätta att stödja Taiwans meningsfulla deltagande i internationella sammanhang. Vi vill se till att säkerställa ett brett samarbete på många olika områden, särskilt när det gäller folkhälsa och flygsäkerhet. Vi vill komma framåt i substansfrågorna, och det ska vi fortsätta att verka för. Tack för debatten!

Var social, dela med dig!